Biblioteca UTCB

chimie

Subiect Tematic: chimie
Lucrări: 2 lucrari in 145 publicatii in 5 limbi
Subiecte
laborator de chimie chimie inginerie chimică modelare aditiv absorbţie determinarea densității determinarea pH-ului soluțiilor apoase analiză titrimetrică dozare de acizi și baze determinarea durității apei analiza calitativă a apei determinarea conținutului de carbonați sisteme de dispersie stări de agregare sisteme de substanțe reacții chimice soluții parametri de stare principiul termodinamicii termodinamica gazului real termodinamica soluțiilor echilibre de bază echilibrul chimic termodinamica statică noțiuni fundamentale de structură a atomilor structura și proprietățile substanțelor efecte energetice fenomene de suprafață analiza metalelor monocloramina breakpoint bioxid de clor reacţii de substitutie şi disproporţionare proces de clorinare oxidare avansată sinteză secvenţială a monocloraminei compuşi poliheterociclici derivaţi fenolici reacţii de azocuplare tautomerie naftoli dăruri de diazoniu S-glucozide glucozilsulfone activitate citotoxică tioglicozide enzime lectine sinteza sintonilor degradare oxidativă potenţial antioxidant/antiradicalic analiză termică material vegetal Alchemilla vulgaris Acorus calamus Solidago virga-aurea Agrimonia eupatoria Veronica officinalis Viscum album metoda Soxhlet metoda spectrofotometrică metoda permanganometrică metoda chemiluminometrică dishomeostazie metaboliţi azotaţi neproteici metalograme metoda SAA metoda coprecipitării termoliza metode hidrotermale metoda pe bază de polioli magnetorelaxometria extracte vegetale tinctură mixturi antioxidante senzor enzimatic reactivi de coagulare teofină spectrometrie FTIR spectometrie Raman raze X microscopie electronică de baleiaj hidroxicarboxilaţi de Fe(III) dioli, azotat de fier tetraetilortosilicat gel hibrid matrice de silice metoda sol-gel analiză termică spectrometrie Mössbauer susceptibilitate magnetică 5-aril-3-mercapto-124-triazoli acilarea tiocarbazidei reacţii de substituţie electrofilă baze Schiff acilitiocianit polimeri biodegradabili D-glucoză D-manoză analiza dinamic-mecanică (DMA) calorimetrie diferenţială de baleiaj metode DFT metode hidrolitice metode oxidative benzimidazoli simulare numerică poluarea apelor erori de măsurare sisteme de siguranţă cromatografie modele analitico-experimentale diagrame Piper reactor electrochimic metode cromatagrafice spectrometru microreactor electrochimic epurarea Doxorubicinei Metotrexatului Ciclofosfamidei Ifosfamidei refactometria spectometria atomică de emisie în flacără (flamfotometria sau flamspectrometria) analiza prin spectometria de absorţie moleculară a ionului feric prin metoda directă determinarea constantei de stabilitate K1 a fenolsulftaleinei (roşu de fenol) zeolit funcţionalizat ci TiO2 Enterococi dezinfecţie difracţie de razeX spectroscopie UV analiza SEM s-alchilare derivaţi de acid acetic 1,2,4-triazoli acid succinic spectre 2D COSY C-RMN 2D HMBC 2D HMQCderivaţi azometinici migrare adsorbţie, evaluarea riscului model fizic static şi dinamic ferită de nichel-zinc metode de investigare spectrometrie în infraroşu difractometrie de raze X rezonanţă magnetică metode electrometrice matrice hibridă metoda gel-sol glucozderivaţi acetali pseudoceramide sinteză stereoselectivă pirazolo triazoli hidroliză enzimatică biocombustibil solvent organic hidroliză chimică enzime spectroscopie absorbţie atomică metoda Lowry Introducere în analiza organică calitativă grupele atomice organice determinare cantitativă folosirea hidrazinelor în chimia analitică sistem periodic disocierea sărurilor oxiacizilor reacţii de deslocuire electroliza ionizarea stabilitate termică compatibilitate ibuprofen ketoprofen piroxicam indometacin diclofenac sodic acid acetilsalicilic complecşi metalici activitate biologică analiză termică coagulare-floculare flotaţia monitorizare flux tehnologic entalpie entropie echilibre chimice disociaţie electrochimică a substanţelor electrolit disociere ionică a apei conductibilitate pile polarizare galvanică electroliză electrocapilare coloizi coroziune protecţie anticorozivă diagrame Pourbaix diagrame Evans depolarizarea prin reducerea oxigenului electroanaliză detectare electrochimică electrod poluant organic metal greu metoda hidrotermală încălzire rapidă proprietăţi magnetice electromagnetce ecranare coprecipitare metoda solvotermală flavonoide acizi graşi bioconjugaţi ciclodextrine biodisponibilizare sinteză enzimatică modelare moleculară spectroscopie urolitiaze spectroscopie în infrarosu spectroscopie de absorbţie atomică homeostazie biochimică pirofosfaţi cupru zinc cobalt hidroliză studiu spectroscopic conductanţă galvanizare metal greu recuperare valorificare nămol extracţie cu acid sulfuric extracţie cu soluţie amoniacală purificare dioxid de titan nedopat decontaminare fotocataliză colorant Yellow 125 conductivitate electrică biosenzor electrozi dubli pereţi multipli din carbon aplicaţii electroanalitice compuşi terpenici Juniperus communis Juniperus virginiana antioxidant biosinteză cromatografie ultrasonare refluxare hidrodistilare spectometru QTOF spectometru HCTMS biomolecule screening fragmentare analiză structurală oxidare fotocatalitică heterogenă reactive Yellow 125 adsorbţie Methylene Blue ulei volatil compuşi bioactivi ciclodextrine nanoîncapsulare eliberare controlată GC-MS TG DSC SEM TEM titrare Karl Fischer modelare moleculară analiză multivariată PCA reţea de microsenzori tip compozit grafit-zeolit natural, sintetic matrice de epoxi macroelectrozi compoziţi detecţia in-vitro/in-vivo dopamina acid ascorbic metode de prelevare aer poluat concentraţie de poluanţi analiza gaz-cromatografică analiza spectrală analiza de gaze toxice soluții pipetare biuretă reacție duritate apă sistem eterogen adsorbție concentrații solvotermal nanoparticule TiO2 celule solare DSSC fotoelectrochimic răspuns spectral modelare matematică simulare Monte Carlo materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcții părți și elemente structurale ale construcțiilor urolitiază analiză termică spectroscopie difractometrie perovskiţii cobaltului structură stratificată studii termice exces de oxigen voltametrie ciclică cronoamperometrie cronopotenţiometrie impedanţă electrochimică mecanisme electrochimice hexoze acetali rezonanţă magnetică nucleară spectrometrie de masă carboxilat de Fe(III) Ni(II) butaniol metoda sol-gel modificată nanocompozite SANS temperatură blocare reacţia catodică degajare hidrogen baze organice vectori protoni parametri cinetici impedanţă electrochimică parametri moleculari mecanisme electrochimice alcalaza entrapare în sol-gel amidare deprotecţie biocatalizator carbohidraţi entrapare în sol-gel acetalizare adsorbţie adsorbant Langmuir Freundlich Redlich-Peterson stiren-divinilbenzen aminofosfonat acid aminofosfonic acizi 3H-2-tioxo-1 3 4 tiadiazol-5-il tioalcanoici coordinare pka tautomerie biomateriale lipaze hidroxi-acizi graşi poliesteri aromaticitate heterobenzeni coronene grafena coroziune inhibitor coroziune produşi naturali polarizare liniară spectroscopie impedanţă electrochimică voltametrie ciclică atom legătură intermoleculară legi metodă analiză termodinamică termochimie cinetică subsţanţă organică chimie texte pentru învățământul liceeal emisii controlul emisiilor reducerea emisiilor principii procedurale baze de calcul determinarea ph-ului analiza titrimetrică analiza calitativă a apei curbele de răcire determinarea căldurii structura substanțelor funcția de undă legături intra și intermoleculare legătura de hidrogen stări de agregare sisteme disperse aerodispersii fenomene de suprafață structura substanțelor proprietăți ale atomilor legături interatomice legătura covalentă legături intermoleculare tipuri de molecule stări de agregare starea solidă sisteme de substanțe reacții chimice structura substanțelor legătura metalică rețele ionice energia internă fenomene de suprafață reacții chimice electrochimie chimia combustibililor lubrefianți prepararea unei soluții determinarea capacității calorice determinarea entalpiei influența concentrației influența temperaturii determinarea ph-ului soluțiilor apoase titrimetria determinarea NH3 curbele de răcire structura și proprietățile substanțelor dualitatea undă-corpuscul termodinamica chimică echilibrul chimic stări de agregare soluții fenomene capilare structură materie proprietatei fizică chimică mecanică termodinamică cinetică stările materiei proprietăţi fizice chimice calitate organoleptică falsificare modelare statistică legătură chimică termodinamică cinetică chimică stare agregare dispersie coroziune tehnică electrochimică poluant farmaceutic tratare apă monitorizare băi acid cuprare agent inhibare purtător proton modelare moleculară cromiţi metalic carboxilat nanocompozit catalizator poluare parametri fizico-chimici simulare numerică spectroscopie absorbţie atomică florescenţă raze X ecuaţie bilanţ masic coloranţi sintetici polimeri funcţionali biopolimeri deşeuri agricole nanopudre magnetice chimic nanoparticulă nanocompozit nanotehnologie compus intermetalic superconductivitate aliaj biocataliză lipaze sol-gel lichide ionice enantioselectivitate stabilitate adsorbţie fenol para-clorfenol cupru polimer coprecipitare combustie oxid de fier nanocompozite nanopudră de magnetită lignină fracţionare lacază polimerizare enzimatică cuplare oxidativă reacţie de oxidare solubilitate biocatalizator magnetită maghemită metoda combustiei coloizi magnetici terapia cancer aplicaţii biomedicale nanocompozite hârtie magnetică reactiv coagulare coagulare-floculare metodă Winkler turbidimetrică gravimetrică pentaclorofenol electroizi compoziţi carbon TiO2 fotoelectrooxidare detecţie voltametrică proprietate fizico-chimică termodinamică cinematică entalpie entropie echilibru reacţie chimică izomorfism polimorfism adsorbţie chemosorbţie metodă hidrotermală sinteză sare-oxid sol-gel combustie sinteză soluţie electrochimică sinteză efect memorie Fisher-Tropsch acid humic oxidare fotocatalitică procese Fenton metodă sol-gel solid-solid potenţial Zeta catalizator bază TiO2 nedopat/dopat matrice zeolitică semiconductor pirită calcopirită joncţiuni p/n metodă piroliză pulverizare microscopie SEM tehnică hidrotermal heterojoncţiune electrod metalic "netransparent" glicomonomeri copolimeri acrilici metodă Kissinger Akahira Sunrose (KAS) Ozawa D-glucoză D-manoză acrilat de n-butil fosfat de metal-amoniu spectometrie F-TIR difracţie RX microscopie electronică baleiaj Escherichia coli difracţie raze X spectroscopie decontaminare apă dopat dezinfecţie preparare soluţie concenraţie temperatură determinare izometrie duritate densitate diluare pipetare Anul 1 - Chimie structură atom legături chimice intermoleculare termodinamică cinetică chimică stare agregare sisteme disperse substanţe chimice cinetica reacţiilor chimice cataliză master 2 - epurare ape uzate industriale densitatea soluţiilor sisteme omogene temperatură concentraţii duritatea apei ph-ul soluţiilor apoase coroziunea zincului acid clorhidric acid acetic cărbune activ p-aminofenol procese oxidare electrochimice zeolit oxidare fotocatalitică spectrofotometrie fotoliza electrooxodare carboxilaţi metalici 1,3-propandiol spinel metoda sol-gel modificată nanoparticule semiconductor electrochimie coroziune electrochimică coroziune chimică chimie analitică analize chimice metode de analiză soluţii solvatare teoria ionică protolitică soluţii tampon reacţii de precipitare factori reacţii analitice structură atomi structura atomului sistemul periodic al elementelor termodinamică chimică electrochimie metale și aliaje structura substanțelor electrochimie reacții chimice lubrefianți metallic crystals solid state the liquid state the periodic table compoziția apei și hidrogenul azotul și aerul halogenii carbonul și hidrocarburile sodiul sulful seleniul telurul fosforul cuprul argintul aurul potasiul zincul sistemul periodic al elementelor electrochimia cristalele elementele și combinațiile lor structura atomului termodinamica și cinetica chimică coroziunea metalelor analiza calitativă a apei determinarea densității soluțiilor sistemul periodic al elementelor electrochimia elementele și combinațiile lor semimicroanaliza calitativă legea echivalenților metode fotografice de analiză spectrală structura atomului termodinamică chimică electrochimia cinetica chimică termocinetică maşini termice entropie căldură gaz real efectul Joule-Thomson echilibru fază probabilitate statistică gaz ideal stările de agregare termodinamică chimică teorema lui Nernst echilibre chimice cu transfer de protoni sau electroni măsurarea PH-ului termochimie calculul mărimilor molare parțiale echilibrul chimic ioni în soluție de electroliți cinetica electrochimică coroziunea metalelor coroziunea metalelor electrochimie generală metalizarea maselor plastice metode de analiză termică calorimetria cromatografia gazoasă pe polimeri spectrometria de absorbție atomică analiza termometrică analiza potențiometrică determinarea structurii moleculare spectre electronice structura moleculară teoria cuantică echilibru chimic termodinamica statistică determinarea solubilității compușilor macromoleculari vâscozitatea soluțiilor compușilor macromoleculari mărimi și procese electrochimice cinetica chimică aplicați numerice de cinetică reacții chimice polarizarea moleculelor entropia energia de ionizare proprietăți chimice ale metalelor săruri ale oxoacizilor hidroxizi sulfuri metalice energia de ionizare starea gazoasă proprietăți ale soluțiilor lichide electrocatalizatori nanofibre de carbon aliaje platină-cobalt plasmă de oxigen plasmă de microunde electrozi cu activitate catalitică ridicată hidrocarburi combinații organice cu funcțiuni simple structura compușilor organici hidrocarburi izomerie spectroscopie structura compușilor organici hidrocarburi combinații hidroxilice radioactivitatea metode electrochimice cromatografice radiochimie procese electroorganice industriale culometria potențiometria acţiune ionică mixtă acţiune ionică electronică permeabilitate ridicată la oxigen investigarea conductivităţii pentru CGCO fermentare mecanisme biomasă termochimic proces conversie chimie kinetic sinteza ampicilină calitate prin proiectare şi tehnologie analitică de proces pentru producerea de proteine bioactive tratamente termochimice curs structura substanţelor sisteme de substanţe sisteme coloidale termochimie electrochimie materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcţii părți și elemente structurale ale construcțiilor
Vă rugăm să schimbaţi parola