Biblioteca UTCB

matematică

Subiect Tematic: matematică
Lucrări: 0 lucrari in 535 publicatii in 7 limbi
Subiecte
algebră analiză matematică geometriue integrale simple integrale curbilinii integrale duble integrale de suprafață statistică descriptivă sisteme concepte teoretice în științe fizice biologice comportamentale și sociale Anul 2 - Matematici speciale teoria selecției statistica ordinii estimarea parametrilor metoda momentelor interval de estimare analiză distorsionată regresie matematici elementare matematici superioare matematici speciale ecuații diferențiale teoria câmpurilor calculul probabilităților analiza funcțională matematici generale programare matematică programare discretă programare neliniară grafuri incluziune submulțimi intersecție produs cartezian calcul variațional derivate parțiale funcții armonice ecuații de tip hiperbolic ecuații de tip parabolic statistică matematică perspectivă punct dreaptî plan prisma cilindru umbră oglindire axonometrie teoria câmpului operatori monopol pseudoparticulă triedre planul dreapta incidentă cu planul proces analitic ecuaţii ecuaţii de tip eliptic parabolic hiperbolic derivate parţiale algebră geometrie plană trigonometrie analiză matematică fizică termodinamică optică chimie biochimie profil mecano-chimic calcul vectorial geometrie analitică elipsa, hiperbola parabola clasificarea conicelor interpolarea formule de cuadratură metoda lui Euler funcții spline și curbe bezier program Repigal grafuri calculator comerţ voiajor comercial livrare cureriat șiruri limite convergență derivată integrală logaritm gândire suprafețe poliedrale ecuații integrale ecuația diferențială a lui Lagrange serii Fourier ecuația integrală Volterra metodă Jacobi Gauss-Seidel suprarelaxare Newton-Raphson polinom interpolare Lagrange diferenţă finit operatori liniari optimizare liniară ecuaţii de balanţă spaţii vectoriale spaţii Lorentz serii temporale ecuaţii diferenţiale cu coeficienţi constanţi Mathcad serii Fourier unda rectangulară teorema lui Parseval funcția lui Gauss modulația de fază calcul matricial structuri fundamentale clase speciale de funcții ecuații derivate stări de solicitare spațiale date de înregistrare numerele de inregistrare lanţul Poisson-Kette armonic teoria Doob-Martin stabilirea calității apei dispozitivul Tokomak soluții numerice modele matematice preliminarii analiză pe dreapta reală integrală simplă integrale multiple analiză funcțională series programare stochastică elemente de analiză bayesiană triplă proiecţie ortogonală probleme metrice reprezentare plan metoda schimbării planelor de proiecţie metoda rabaterii proiecţie cotată căi de comunicatii profilul longitudinal al unei căi ferate platformă de teren cu drum de acces teoria câmpurilor analiză complexă calcul operațional ecuații ale fizicii matematice matematica discretă teoria numerelor 1990 model stochastic prelucrarea datelor geodezice programare stochastică algebră vectorială analiză vectorială teoria câmpurilor algebră lineară analiză tensorială Algebră liniară geometrie analitică diferenţială Noţiuni teoretice şi probleme martice şi sisteme de ecuaţii liniare vectori spaţiu vectorial fascicul plane forme pătratice metode de discretizare spațiu-timp metoda Jacobi metoda Gauss-Seidel metode numerice ecuații parabolice mulțimi funcții numerele lui Sterling metoda Polya -de Bruijn formule de inversiune teorema lui Ramsey polinoame derivate polinoame interpolare funcţii ecuaţii algebrice şiruri de aproximarte convergenta lui Newton evenimente șiruri de numere serii numerice spații metrice funcții implicite calcul integral derivare și integrare numerică metoda lui Taylor program trapez mulțumi spații topologice șiruri și serii numerice limite funcții integrale metode numerice programare vectorială liniară fracţionară neliniar programare fractionară bicriterială maximizare generarea mulţimii soluţiilor eficiente câmpuri finite legi de repartiție dispersii funcții de tip pozitiv convergența șirurilorlanțuri Markov geometrie analitică geometrie diferențială algebră ecuații diferențiale funcții serii trigonometrice integrale teorema lui Jordan integrale triple elemente de teoria probabilităților matematică derivate șiruri integrale spații euclidiene funcții continue sisteme de proiecție plane paralele poliedre regulate suprafețe elicoidale spații liniare topologice spații Hilbert calcul matricial vector spaţiu euclidian formă pătratică calcul tensorial conic cuadric element geometrie structuri fundamentale aritmetică algebră analiză geometrie probleme rezolvări punctaj matematică aritmetică corpuri geometrice reprezentarea punctului abatere standard coeficienți control funcția beta regresie variabilitate unghiuri arce grafice funcții poligoane patrulatere inegalități inecuații poliedre suprafețe cilindro-conice sfera drepte și plane paralele mulțimi funcții spații metrice integrala Riemann continuitate derivate și primitive serii legi limită functional analysis primitive integrale duble triple formula Gauss Stokes metoda verosimilității maxime complemente de algebră funcții liniare algebră tensorială câmpuri vectoriale mecanica solidelor termoelasticitatea geometrie analitică trigonometrie mulțimi logaritmi formula lui Moivre ecuații problema lui Cauchy metoda lui Duhamel polinoamele lui Legendre funcții sferice differential calculus algoritmul lui Aitken interpolarea spline Hermite proiectori pe spații liniare calculul matricei de rigiditate sarcini distribiute pe element deformaţii tensiuni analiză cost teoria cîmpurilor funcții complexe serii Fourier ecuații cu derivate parțiale probleme integrarea distribuțiilor transformarea Fourier convoluția distribuțiilor funcții oarecare teoria funcțiilor generalizate mulţime simplectică olomorfă ireductibilă mulţime hiperkähler fibrate Lagrange tip de polarizare invariant de monodromie spații metrice criteriu condensare Cauchy D'Alembert teoremă punct fix formulă Taylor Schwarz Abel rază convergenţă complemente de calcul diferențial ecuații geometrie diferențială teoria distribuțiilor statistică matematică ecuațiile Laplace metoda variațională funcții proprii ecuații parabolice problema Cauchy câmp scalar vector ecuaţii diferenţiale funcţii complexe derivate parţiale serie Fourier transformata Fourier transformata Laplace calcul variaţional grafuri algoritmi combinatoriali calcul matricial Anul 1 - Algebră liniară și geometrie analitică funcții periodice și eliptice funcții analitice funcții algebrice funcții armonice spinori de ordin superior spații topologice curbură și torsiune mecanica corpurilor sisteme ortonormale serii Fourier trigonometrice criteriul lui Dini sumabilitatea teoreme de potențialitate teorema Langenbach teorema lui Browder teoria Hencky -Nadai integrale curbilinii poliedre integrale divergente convergente integrale duble ecuaţii diferenţiale probabilitate șiruri numere reale serii funcții reale variabile calcul diferențial formula lui Taylor funcții continue șiruri convergente diferențiabilitatea funcțiilor matrice particulare permutări coordonate carteziene conice și cuadrice vectori energia și entropia ergodicitate funcții sumă martingala probleme de convergență calcul vectorial the complet transfer relation concordant functions differential equations numerical experiments operație logică tripla proiecție ortogonală curbe plane calcul vectorial formulele lui Cayley tangente teoria numerelor divizor multiplu comun Anul1 - Geometrie descriptivă matematică reprezentare tabele grafice matematică elementară algebră analiză matematică statistică matematică matematică exerciţii formule vectori noțiuni fundamentale structuri algebrice ecuații inecuații trigonometrie concurență și coliniaritate poligoane relații matrice unghiuri dreapta teorie spectrală aproximarea funcțiilor operatori și ecuații scheme cu pași multipli metoda elementelor finite metode numerice metoda lui Jacobi metoda rotaţiei metoda rabaterii metoda triunghiului de poziţie sistem proiecție reprezentare punct reprezentare dreptă plan metodă transformare proiecție corp geometric construcție intersecția element algebra analiza geometrie trigonometrie probleme spații vectoriale sfera elipsoidul paraboloizii ecuații liniare curbe vectori spaţii vectoriale reale subspaţii vectoriale aplicaţii liniare spaţii vectoriale euclidiene geometrie analitică în spaţiu conice cuadrice algebră liniară integrala curbilinie funcții euleriene analiză vectorială ecuații diferențiale forme pătratice elemente constructive tehnologice și de montaj ale piesei organe de asamblare construcții de mașini rezolvarea sistemelor de ecuații formule Newton-Cotes metoda Newton proceduri de triangulare formula Hermite ghid de întrebări cu explicații din 16 domenii ecuații algebrice mulțimi numere reale regiuni poligonale congruență trigonometrie cercuri sfere ecuaţii diferenţiale spațiu vectorial operatori liniari spații normate algebră multiliniară mulțimi convexe complemente spații vectoriale planul și dreapta spații euclidiene matrice ortogonale forme pătratice dinamica sistemelor legea lui Lambert studiul undinelor transformarea Fourier funcții complexe sisteme ortogonale ecuațiile fizicii matematice transformata Laplace calcul variațional aplicații algebră trigonometrie geometrie analiză algebră elementară mulţimi aplicaţii clase de numere fracţii ordinare numere raţionale ecuaţii inecuaţii geometrie euclidiană trigonometrie calcul diferenţial derivate calcul integra Mathcad aplicaţii elementare calcul sinţiale omogenă bernoulii riccati lagrange derivate integrale eulembolic ecuaţii diferer probleme gazeta matematică polinom funcție soluții aplicative șiruri spații vectoriale geometrie aplicații liniare endomorfism forme biliniare calcul tensorial programare liniară funcții integrale radicali metoda lui Simpson metoda variației constantelor curgere cu rotaţie instabilitatea hidrodinamică operatori diferenţiali discreţi frecvenţă critică mulțimi funcții numere reale șiruri limite derivate puteri algoritmul Warshall arbori și arborescențe cuplaje algoritmul lui Floyd poliedre semiregulate axonometria suprafețe de rotație metoda rabaterii mulțimi programarea matematică grafe calculul vectorial geometrie analitică curbe plane ecuația dreptei funcții suprafețe cutate reprezentarea dreptei punctului planului intersecţii de plane elipsoid rotaţie paraboloid hiperboloid cercetare operaţională sisteme liniare calcul numeric matrice echivalente determinanți integrala Riemann integrale binome formula lui Fubini integrala triplă coordonate sferice integrala Riemann-Stieltjes sume Darboux coordonate polare formula Gauss-Ostrogradski poliedre suprafețe riglate conoizi hiperboloidul sisteme de ecuații diferențiale limite derivate funcții șiruri integrale limite de funcții ecuația Euler interpretarea economică a principiului lui Pontreaghin funcții analitice teoria diferențială a olomorfiei șiruri funcții întregi funcții metamorfe corpul numerelor complexe funcții olomorfe integrala complexă dezvoltări în serie teoria reziduurilor serii Fourier transformare Fourier convoluţie aplicaţii ale transformării Fourier calcul matriceal algebră vectorială planul și dreapta permutări modelare matematică metode numerice optimizare statistică proiecții mulțimi modele de programare liniară optimizare modelare matematică știința informării în biblioteconomie aspecte teoretice funcții limite continuitate serii produse infinite conice Probleme de analiză matematică analiză matematică teste exerciții matematică concurs metoda lui Newton interpolare Lagrange ecuații liniare algoritmul lui Givens probabilitate statistică modelare predictivă predicţie modelare 3D sistem geografic informatic GIS risc studiu de caz date spaţiale ecuații neliniare sisteme neliniare ecuații algebrice propagarea căldurii ecuația lui Kepler matrici ecuaţii liniare metoda lui Morris metoda rădăcinilor pătrate metoda lui Schulz numere complexe funcții monogene integrarea funcțiilor șiruri și serii teoria funcțiilor complexe aritmetică algebră geometrie trigonometrie analiză matematică numere naturale mulțimi numere întregi numere raționale sistemul de axiome al lui Hilbert anexă analiză matematică logică subansamble mecanice analiza flambajului analiza statică liniară integrala triplă funcții complexe ecuațiile fizicii matematice transformata Laplace teoria probabilităților număr algebră funcţii integrale ecuaţii diferenţiale analiză matematică culegere serie Fourier ecuaţie diferenţiată teoria probabilităţilor analiza axial-simetric macro-elemente plasticitatea elementelor finite metoda elementului finit construcţii civile calcul vectrorial planul şi dreapta în spaţiu spaţii vectoriale ecluidene aplicaţii liniare rangul unei matrice operatori liniari limbaj algebric teorema Sophiei Germain ecuații diofantice progresii logaritmi algebră geometrie vectori gometrici probleme metrice analitică spații liniare spații euclidiene entropia transmiterea informației leme preliminare canalul de transmisie teorema Birkhoff neutrosofie algebră teorie fuzzy logică matematică calcul vectorial curbe plane cuadrice geometrii neeuclidiene polinom ecuație determinant triunghi matematică coordonate baricentrice anale românești metoda Newton-Kantorovici metoda Ritz-Galerkin metode iterative metoda Fletcher-Powell logică matematică mulțimi teorema lui Zorn latice algebră booleană împărțire depanarea programelor Turbo Pascal reguli pentru instrucțiunile iterative planul și dreapta în spațiu unghiuri hiperbola parabola elipsa cercul matematică exerciţii algebră analiză matematică geometrie inegalităţi spațiu afin cercul conice locuri geometrice dreapta spații liniare algebră analiză geometrie plană trigonometrie geometrie în spațiu cuadrice fizica matematică operatori diferențiali relații de reciprocitate spații liniare sisteme Sturm-Liouville funcții Bessel metoda Aitken ecuații algebrice și transcendente metoda Newton Gauss-Seidel analiză numerică polinom ecuaţii liniare funcţii matrice populație statistică repartiția normală multidimensională metoda verosimilității maxime variabile spații metrice limite de funcții derivabilitate șiruri de numere reale serii de numere reale formula lui Leibniz șiruri de funcții serii de peteri serii Taylor derivate parțiale funcții implicite calcul structural mecanica fluidelor analiză termică CAD/CAM sfera poliedre proiecția cotată planul dreapta suprafețe cilindro conice numere imaginare formulele lui de Moivre Gauss numere complexe funcții multivalente funcții analitice structuri spaţiale spații Kagan tensori de ordinul al doilea spații neolonome formula lui Gauss-Bonnet cercul conice sfera cuadrice pe ecuații reduse plăci plane încovoiate mulțimi șiruri determinanți reprezentarea grafică a funcțiilor algebră calcul diferențial metodele geometriei descriptive ecuaţii liniare ecuaţia Euler ecuaţia Bessel ecuaţii diferenţiale coeficienţi constanţi modelare simulare variabile aleatoare dispersia repartiţia binominală repartiţia Poisson Gumbel repartiţie discretă continuă reţea Petri metoda Monte Carlo modelare Box-Jenkins statică matematică procese stocastice programări stocastice cazul stocastic probleme modelare matematică ecuaţia Bernoulli Riccati Clairaut Lagrange teorema Cauchy-Picard complemente de calcul matricial principiile mecanicii mediilor deformate primitive integrale definite improprii funcţii definite prin integrare integrale curbilinii integrale duble triple de suprafaţă teoreme de existență integrale prime ecuații cu derivate ecuații de tip Fuchs metoda majorantelor şir fundamental Cauchy formulă Lagrange Taylor serie Fourier expresie Laplace-Ianuli coordonate cilindric operator Hamilton serii Fourier ecuaţie diferenţiată teoria probabilităţilor integrale raționale primitive funcții definite pe mulțimi șiruri derivate parțiale complex numbers mulțimi funcții operații algebrice inele de fracții sume produse directe mulțimi aplicații logica propozițiilor logica predicatelor logica formală legi constitutive formularea variațională stări de solicitare plană structuri masive formularea izoparametrică geometrie sintetică proiectivă descriptivă calcul vectorial curbe planecercul sfera clasificarea metrică spații vectoriale matematică manualul profesorului teorema de dezvoltare schema Krank ecuații unidimensionale ecuații eliptice ecuația de mișcare dezvoltarea logicii matematice corpuri boreliene teoreme limită probabilități condiționate legea numerelor mari procese Poisson ecuații integrale axonometrie poliedre plane paralele prisme piramide derivarea numerică interpolarea polinomială a funcțiilor metoda lui Euler integrarea numerică metodă calcul element finit filtru bayesian aspecte numerice noțiuni Matlab/Scilab aritmetică algebră geometrie trigonometrie mecanică acustică fizică moleculară electricitate chimie stabilitate omologică acoperiri ramificate grupuri fibroase spații vectoriale ecuații liniare repere carteziene dreapta și planul vectori și tensori paralelism ecuațiile lui Deltheil spații Rieman logică sistemul deductiv al calculului propozițiilor latice și algebre booleene spații vectoriale aplicații liniare forme liniare spații punctuale programare liniară geometrie analitică calcul diferențial teoremele lui Rolle,Lagrage și Cauch ridicarea nedeterminărilor aplicații geometrice matematică derivate funcţii mulţimi structuri subingineri matrice compararea mulţimilor cardinalul mulţimi numere cardinale mulţimi numărabile mulţimi ordonate mulţimi liniare mulţimi infinite mulţimi de puncte variabile aleatoare teorema proiecțiilor metoda lui Galerkin spatiile Sobolev problema Dirichlet aplicații numerice formule elementare numere funcții diferențiale derivate parțiale curbe clasice theorem Bayes probability theory random variables corpuri inele comutative homomorfisme și ideale module grup ecuații formula lui Bayes integrarea numerică a problemelor Cauchy ecuații diferențiale calculul parametrilor statistici algebră ecuaţii integrale operatori integrali operatori noetherieni analiză fucţională algebră geometrie plană trigonometrie probabilități stabilitatea ecuațiilor spații funcționale ecuații integrale distribuții problema lui Cauchy reprezentarea dreptei derivate parțiale formula lui Taylor funcții omogene derivabilitate problema Cauchy ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi variabili coeficienţi constanţi ecuaţia Euler metoda Runge-Kutta serie Fourier formule integrale analiticitatea eliptică parabolică hiperbolică operatori diferenţiali funcţii nonogene invarianţi integrali operatori integrali singulari geometrie descriptivă forme arhitecturale aplicații axonometrie oblică poliedre rotația de nivel funcții trigonometrice aplicații ecuații unghiuri și arce dezvoltarea microfisurilor evoluția relațiilor dintre matematica și științele fizice,tehnice Raviart -Thomas limite curbate elemente finite spaţiu rezultate numerice geometrie poliedre sfera axonometrie aplicații probleme eşantionare estimare statistică selecţie aleatoare controlul inventarierii câmpuri de vectori spații Rieman torsiune și curbură lingvistica structurală lingvistica matematică modele matematice în lingvistică procesul de codificare metode statistice în lingvistică spații neolonome academician Gheorghe Vrânceanu interpolarea liniară polinoame Lagrange metoda Simpson calcul matriceal repartiția Weibull metoda verosimilității maxime rețeaua Barlow-Campo integrala Riemann integrale binome integrala triplă spațiu vectorial endomorfisme ecuații sfera elipsoidul suprafețe cilindrice sisteme liniare algebră superioară integrarea funcțiilor ecuații diferențiale integrale definite analiză matematică funcții calcul diferențial integrala nedefinită integrala definită serii aplicații proiecția cotată matematică științe ale naturii structuri algebrice limite și continuitate calcul diferențial calcul integral ecuații diferențiale pendulul sferic sisteme mecanice cu simetrie problema integrabilității cuaţii cu derivate parţiale ordinul al doilea grupuri inele corpuri șiruri serii funcții derivate elemente de analiză nonstandard aplicații liniare stabilitatea convergenței teoria erorilor ecuațiile Cauchy-Riemann integrale multiple calculul probabilităților prisma triunghi paralelipiped pătrat trapez hexagon geometrie descriptivă aplicații geometrie analitică secţiuni plane dreapta în spaţiu axe curbe funcţia vectorială intersecţii coordonate tangente numere întregi numere raţionale algebră liniară vectori indepedenţi spaţiu vectorial matrice ecuaţii liniare polinoame derivat polinom master 1 - calcul numeric și aplicații științifice Anul 1 - Desen tehnic sisteme de numerație organizarea datelor întocmirea schemei metode de programare trivial algoritm iterativ eșantionarea rectangulară a semnalelor bidimensionale structuri masive sistem cultural problemă abstracție infinit problema florentină culegere matematică probleme analiză şiruri numere reale funcţii serii Taylor extreme locale șiruri serii numere reale criteriul lui Leibniz integrale derivate matrice sisteme algebrice spații liniare operatori liniari norme și produse scalare teorie spectrală funcționale biliniare și pătratice teorema lui Pascal cercurile lui Lemoine inegalitatea lui Ptolemeu patrulatere armonice inecuații ecuații integrale curbe derivate funcții integrale ecuații diferențiale șiruri și serii de funcții stări de solicitare plane mulţimi incluziune submulţimi mulţimi egale produs cartezian organizarea materialului conuri pozitive teoria generală a spațiilor de funcții măsuri vectoriale spații Orliez Spații Hardy metode de programare metoda Gredy mulțimi relații binare grafuri operație matematică mulțimi operații algebrice grupuri inele corpuri determinanți ecuații serii de timp modele stohastice monovariabile relații recursive Kalman ecuații operaționale sisteme diferențiale eliptice teoreme de scufundare metoda variațională aplicații de dualitate teoreme de potențialitate numere serii Fourier spații liniare izomorfe elemente de topologie teoria distribuțiilor analiză combinatorie şiruri funcţii derivate integrale probleme de calcul diferenţial formule Taylor algoritmi de minimizare discretizarea problemelor spații Banach metode numerice calculul numeric în simularea continuă a sistemelor metoda Monte Carlo corelația informațională analiza factorială calitativă funcții reale derivate șiruri și limite mulțimi integrala Riemann primitive matricea jocului strategii mixte teoreme de bază rezolvarea jocurilor jocuri Blotto teoria deciziilor formula Taylor funcţie variabilă mulțimi grafe probleme programare dinamică strategie cercetare operațională algoritmul lui Ford metoda lui FOULKES analiza drumului critic calcul integral analiză matematică ecuații liniare polinoame derivare integrare numerică ANSYS metoda elementului finit intersecții de corpuri rotația schimbare de plan spații metrice și euclidiene numere cardianle spații topologice structuri analiza combinatorie determinanți matrice sisteme de ecuații calcul diferențial funcții funcții ecuaţii derivate ecuaţii liniare derivate parţiale învățământ universitar tehnic economic variabile dreapta planul corpuri elicoidale poliedre construcția elipsei funcții teoria măsurii teorema lui Radon-Nikodym integrala Lebesgue-Stieltjes spații metrice elearning web educaţie la distanţă vector polinom grafuri test admitere Excel geometrie analitică algebră liniară geometrie diferențială ecuaţie Bernoulli Ricatti problemă Chauchy serie Fourier calcul variaţional teoria probabilităţilor ecuații omogene ecuații reductibile ecuația lui Lagrange metoda variației constantelor serii Fourier ecuația propagării căldurii numere cardinale limita inductivă axioma Zermelo ecuaţii liniare coeficienţi variabili ecuaţii neliniare factor variabil factor integrant Anul 2 - Analiză matematică Anul 1 - Geometrie descriptivă punctul dreapta planul suprafețe conice și cilindrice poliedre algebră superioară trigonometrie culegere exerciții algebră probleme analiză geometrie plană trigonometrie logică matematică mulțimi funcții inducție matematică permutări matrice modelul markovian vectorul densității de probabilitate statistică matematică probleme algebră ecuația de gradul al doilea funcția de gradul al doilea sisteme de ecuații graniţă geodezică mulţimi Riemann geometrie cercetări operaționale matematică proces decizional fizică matematică calcul operaţional transformare Laplace Fourier funcţie complexă calcul variţional teoria funcțiilor serii trigonometrice integrala Laplace algebra lui Boole ecuații cu derivate parțiale serii Fourier trigonometrice sisteme ortogonale convergența lema lui Abel formula lui Liapunov suprafețe curbe polierde planul dreapta hiperboloidul ecuații teoreme de existență metoda transformatei Laplace metode numerice programarea neliniară fracționară algoritmul Primal Simplex aplicații liniare și matrice mulțimi vectori geometrici ecuații integrale polinoame probabiități statistcă matematică calcul variațional metode numerice interpolarea integrarea numerică ecuaţii, derivate parţiale calculul variaţiilor operatori diferenţiali serii trigonometrice derivata areolară aplicaţii spaţii vectoriale transformări liniare forme biliniare forme pătratice vectori liberi planul dreapta cuantic con limbajul probabilităților dreapta de regresie vectori aleatori analiza factorială metode matematice analiză ecuaţii neliniare bara elastică subţire vibraţiile barei pendulul simpati dinamica ventriculului stâng curgerea sângelui artere placă piezoelectrică cu structură de tip Cantor statistică arhivare algoritmi relaţionare educaţie învăţământ soft CAD GIS analiza statistică parametrii calcul integral funcţii poliedre conul și cilindrul metoda rabaterii planul dreapta punctul optimizare metode barieră scalare afină în programare liniară mulţimi, submulţime operaţii booleene realţie binară izomorfism automorfism omomorfism grupuri ciclice numere complexe funcții serii integrale transformări conforme geodezie topografie fotogrammetrie cartografie geometrie descriptivă matrice ortogonale algoritmul lui Cohon metoda Geoffrion programare stochastică metoda axiomatică formalizare mașini de calcul logica automatelor logică matematică spațiul liniar Ecuații în spațiul Banach metode de tipul Runge-Kutta matrice de bază metoda Lanțoș funcţii generalizate triade hilbertiene spaţii liniare topologice serii de funcţii derivate parţiale diferenţiale analiza vectorială regresie teoremele mecanicii efectul Doppler difracția de tip Fresnel ecuații de convoluție probleme olimpiadă regulament problemă organizare alegere funcţie submulţimi mulţimi calcul logic analiză dreaptă reală serii numerice şiruri continuitate derivate parţiale funcţii implicite integrala Stieljes integrale curbilinii integrale multiple serii trigonometrice dreapta cercul curbe plane cuadrice conice distribuția rectangulară schema lui Bernoulli distribuția Beta tehnici şi reprezentări lem bara dreapta pendul neliniar rigid operatori diferenţiali ecuaţii intrinsece soluţii lemn geometria variețăților pătratice algebră vectorială conice cuadrice șiruri de numere reale serii numerice convergență spații metrice topologia spațiului euclidian determinanți spații liniare sisteme de ecuații forme biliniare spații euclidice subspații vectoriale fracții ecuații iraționale ecuații de gradul al doilea sisteme de ecuații logaritmi inducție matematică spații liniare topologice algebre reticulate integrale polinoamele Cebașev spații vectoriale formule euler metoda eliminării a lui Gauss mulțimi algebră vectorială limite teoria funcțiilor curbe ecuații mulțimi funcții puteri șiruri logaritmi limite derivate spații de funcții elasticitate liniară elasticitate neliniară metode de calcul aproximativ ecuațiile elasticității mulțimi matrice vectori spații liniare curbe plane cercul sfera teorema de existență a lui Peano sisteme diferențiale liniare teoria stabilității integrale primare gradul lui Brouwer teoreme de punct fix probleme de valori proprii teoria gradului ecuații sisteme de așteptare disciplina șirului de așteptare metode de modelare ridicare la putere formule vectori interpretare geometrică procese probalistice ecuații convergența soluțiilor criteriul spectral metode cu diferențe finite metoda stabilizării mulțimi spații topologice filtre șiruri generalizate metrizabilitate operator probabilitate sistem liniar perturbaţie Markov ecuaţie diferenţială spaţiu Hilbert grafice de funcții curbe tangenta în pol lemniscata lui Bernoulli poliedre regulate suprafețe cilindro conice proiecția cotată reprezentarea axonometrică a volumelor mulțimi spații metrice șiruri serii numerice funcții Anul 1 - Complemente de matematică II general topology matrice simterice metoda elementului finit statistică matematică teoria probabilităților ecuaţii de ordinul "n" ecuaţii liniare ecuaţii diferenţiale integrale prime ecuaţii neliniare conector cu noduri structura grafenului interpretare geometrică conector truss teoria câmpurilor algebră liniară funcții de variabilă complexă ecuații cu derivate matrice spații vectoriale funcții diferențiale ecuații liniare metoda Gauss Seidel triangularizarea matricei sistemului ecuații neliniare metoda Newton teoria câmpului ecuații inecuații inegalități numere complexe funcții circulare serii Taylor serii Laurent mulțimi serii Fourier calculul variațional probleme extremale pentru grafuri și rețele de transport relații și grafuri structuri topologice omomorfisme și izomorfisme principiile cercetării eficiența strategiilor teoremele repartizării resurselor jocuri antagoniste jocuri matriciale modele descriptive și normative metoda grafelor algoritmul Fletcher-Clarke real numbers șiruri și serii mulțimi elemente de topologie formula lui Taylor Anul 1 - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială funcții derivate integrale ecuații diferențiale prelucraea statistică a datelor mărimi fizice teoria estimaţiei verificarea ipotezelor cele mai mici pătrate analiza dispersională experimente factoriale sistem de ecuaţii liniare calcul vectorial spaţii vectoriale forme biliniare spaţiu euclidian teoria generală a conicelor analiză combinatorie teoria probabilității configurații de puncte ariile figurilor modul de folosire a tabelelor de logaritmi logaritmi ai funcțiilor trigonometrice formarea imaginilor digitale structuri de elemente 3D obţinerea datelor digitale prelucrarea stereoscopică prelucrarea imaginilor modele matematice curbe plane analiză infinitezimală șiruri aproximare sistem ecuaţie liniară derivare numerică integrare numerică metodă Monte Carlo algoritm euristic stocastic algebră analiză matematică geometrie și trigonometrie mecanică fizică teorema lui Weierstrauss integrala curbilinie teorema luiJordan integrala triplă formula lui Stokes teoria convergenței funcții cu limită teoria diferențială a funcțiilor integrala nedefinită șiruri fundamente algebrice geometrice funcţii spline analiză elementară algoritmi media aritmetico-geometrică analiză numerică ecuaţii diferenţiale derivate parţiale teste problema Cauchy teste de examen vectori calcul matricial ecuații liniare teoremele programării liniare algoritmul metodei simplex problema transporeturilor ecuații Bernoulli ecuații Riccati ecuații Clairaut teoria stabilității integrale prime metodă Gauss factorizare LU Cholesky spații de șiruri teoria Banach teoreme de interpolare inegalitatea lui Grothendieck convergența seriilor mulțimi legi de compunere inele module grupuri divizibilitate polinoame corpuri sistem ecuație diferențială ordin I n probleme Cauchy ecuaţie Bernoulli metodă Euler fenomen oscilatoriu sistem ecuaţie ergodicitate lanțuri Markov compacte funcții legea logaritmului iterat subprograme BASIC FORTRAN matrice metoda Gauss interpolarea polinomială metode numerice sisteme neliniare funcţii integrare numerică ecuaţii diferenţiale câmpuri de vectori aplicații diferențiale spații cu conexiune liniară teoria relativității varietăți riemanniene spații de funcții teoria elasticității tehnici de programare MATLAB/165 probleme ecuaţia Bernoulli ecuaţia Riccati ecuaţia Clairaut ecuaţia Lagrange teorema Cauchy-Picard programare matematică programare parametrică programare neliniară metode simplex teorema Holmgren metode de integrare teoria potențialului ecuații paraboice ecuații hiperbolice combinatorică grafuri algoritmica funcții inversiune aplicații propuse algebră analiză vectorială funcții calcul operațional teoria probabilității statistică matematică polinoame teoria mulțimilor matrice sisteme octogonale teorema lui Frobenius spații vectoriale reale programare matematica teoria aşteptării teoria jocurilor strategice teoria jocurilor matriciale problemă de transport anaglife geometrice probabilităţi distribuţie probabilistică eşantionare modelul Poiss ipoteze statistice teoria selecției mulțimi numere reale algebră liniară funcții reale calculul integral serii ecuații diferențiale grupuri teorema de omomorfism permis teoria inelelor și idealelor teorema lui Wedderburn teorema Remak-Schmidt erori de măsurare determinarea parametrilor alegerea formulelor dependența stochastică interpolare calcul variţional multifuncţii diferenţiale sisteme liniare analiza nenetedă principii variaţionale probleme Mayer şi Bolza probleme neliniare gradient con neutrosofie algebră logică matematică legea numerelor mari tipuri de sondaje estimația funcției eșantioane mici integrare numerică analiza matematică ecuaţii diferenţiale analiză numerică şiruri şi serii continuitate aplicaţii diferenţiabile funcţii câmpuri de probabilitate funcții de repartiție valori medii momente funcții generatoare procese aleatoare dicționar de analiză matematică funcții booleene diagrame Karnaugh circuite basculante bistabile serii Fourier ecuaţii diferenţiate teoria probabilităţilor ecuaţii diferenţiale ecuaţii de ordinul întâi ecuaţia Bernoulli ecuaţii integrale derivate parţiale omotopia curbelor polinom mulțimi și funcții metoda MAXIMIN MAXIMAX metoda conjunctivă ELECTRE metoda TOPSIS LINMAP vectori ecuații liniare metoda pantei maxime derivarea și integrarea numerică spații topologice poliedre grupuri de omologie formula lui Kunneth Anul 1 - Complemente de matematică serii de numere reale numere reale funcții reale limite de șiruri limita funcției funcții continue derivate relația de congruență clase de echivalență teoremele lui Euler,Fermat și Wilson rădăcini primitive funcția calcul diferențial convexitate și dualitate monotonie spații vectoriale geometrie diferențială mulțimi spații metrice calcul variațional teoria integralei geometria spațiului Hilbert spații euclidiene sistem ecuație element calcul serie Fourier integrală primă derivată Cauchy-Riemann teorie probabilitate ecuații funcții progresii polinoame matrice șiruri jocul Icosian poliominouri tetraflexagoane logică recreativă probabilitate origami metoda FIBONACCI problema multicriterială a lui PARETO structuri de ordine spații liniare normate teoria laticilor normate operatori liniari operatori neliniari ecuaţii neliniare inecuaţii funcţii convexe metode numerice teoria mulțimii teoria categoriilor categorii abeliene toposul fascicolelor categoria duală Ens numere complexe serii Taylor şi Laurent integrala curbilinie a funcţiilor de variabilă complexă funcţii continue de o variabilă complexă şiruri şi serii de funcţii derivarea funcţiilor de o variabilă complexă transformări conforme şi omografice sfera conul de rotație pătratul și cubul dreptunghiul și prisma suprafaţă K3 suprafaţă de ordinul al patrulea linie punct dublu raţional caracteristică pozitivă fibrate eliptice proiecția cilindrică reprezentări grafice integrala Stieltjes integrală dublă formula lui Green serii trigonometrice programă aritmetică algebră geometrie teste integrarea funcțiilor integrale curbilinii integrale duble program software de formare studenți de inginerie civilă ilustrații tabele exemple de calcul noțiuni Mathcad analiză matematică algebră geometrie analitică geometrie diferențială teoria probabilităţilor algebră Boole ipoteze statistice func'ii caracteristice entropie metoda elementelor finite planul dreapta poliedre punctul intersecții de corpuri histogramă Anul 3 - Optimizarea computerizată a lucrărilor de construcții câmp finit câmp de probabilitate variabile aleatoare elemnte de statică șiruri serii numerice funcții integrale aplicații cercul conicele curbe plane analiza vectorială sfera suprafețe cilindro-conice metodă diferenţe finite elemente finite ecuație eliptică analiză funcţională sisteme controlabile programare dinamică relații de recurență ecuații funcționale lanțuri Markov înmulțire număr real corp serie număr complex spaţiu metric topologie calcul diferenţial formula Taylor generarea variabilelor aleatoare vectori fiabilitate operații algebrice fracții algebrice ecuații de gradul al doilea probleme integrala Lebesgue ecuații diferențiale șiruri limite dicţionar cibernetică matematică economie funcții spline cubice monospline formule de evadratură ecuația căldurii problema lui Dirichlet valori proprii programare matematică probleme de grafuri corelație stohastică noțiuni exerciții de algebră spaţii vectoriale izomorfism forma canonică Jordan inegalitatea Cauchy-Buniakowski-Schwartz, procedeul de ortonormare Gramm-Schmidt conice cuadrice curbe în spaţiu curbe plane suprafeţe în spaţiu transformări în spaţii euclidiene bazele matematice evaluare numerică teoria modelelor estimarea curbelor model de algoritmi punct de control laser serii numere complexe teoria probabilității statistică matematică funcții elementare problemele programării teoria jocurilor teoria așteptării teoria fiabilității câștigul structuri tipuri integrabile punctele singulare ecuațiile lui Lagrange și Clairaut ecuații liniare stabilitatea lui Liapunov inecuație matrice funcție geometrie curbe tehnice planul reprezentarea suprafețelor poliedre sfera axonometrie suprafețe elicoidale probabilităţi statistică matematică aplicaţii ale statisticii algebra logicii calcul diferenţial calcul integral teste de examen intervale de încredere câmp de evenimente variabile aleatoare funcții de repartiție șiruri valori medii funcții aleatoare procese Marlow statistică algebră calcul matriceal ecuaţii liniare vectori spaţii vectoriale polinom matrice ortogonale utilizarea funcțiilor eliptice în fizică și tehnică algoritmi metoda lui Gauss ecuații integrale derivare numerică metoda Picard programare liniară sume puteri serii calcul diferențial serii trigonometrice matrice algebră vectorială spații vectoriale spații euclidiene Pitagora aplicații teoretice aplicații practice particularizări numere iraționale conicele curbele omologice elipsa afina cercului planul poliedre regulate sfera elicoidul drept proiecția punctului proiecția dreptei perspectivitatea figurilor coplane axonometria oblică reprezentarea dreptei poliedre plan tangent conul de rotație cutarea planului structura planară integrale duble euristica rezolvare problemă reguli învățare desen tehnic desen industrial reprezentări alcătuire reprezentare şi cotare organe de asamblare ansambluri organe de maşini construcţii de maşini teoria mulțimilor derivarea operații cu șiruri integrale duble formula lui Taylor teoremele lui Rolle derivate primitive șiruri funcții circulare directa ecuații trigonometrice inecuații funcții complexe dezvoltări ortogonale transformări integrale ecuații metode numerice argumente funcționale ecuația neomogenă ecuația cu diferențe finite de ordin infinit geometrie funcțională sisteme liniare evenimente funcții de repartiție valori medii șiruri de variabile tipuri de convergență teorema Ostrogradski algebră geometrie analitică geometrie diferențială metode numerice teoria circuitelor electrice teorema de convoluție teorema de inversiune criteriul lui Nyquist integrala curbilinie teorema lui Jordan integrala Stiltjes serii trigonometrice sfera cercul curbe plane tangente funcția vectorială teoria câmpurilor funcții variabile spații vectoriale calcul tensorial serii trigonometrice spații metrice spații vectoriale șiruri limite diferențiabiitate formulele lui Taylor difeomorfisme relații binare permutări legi de compoziție grupuri inele și corpuri module spații vectoriale mulțimi șiruri funcții limite derivate diferențiale serii de puteri integrale ecuații diferențiale Euler method linear systems finite differences sisteme algebrice liniare reprezentări axonometrice probleme metrice suprafețe sferice elemente de calcul variațional matrice algebră vectorială spații euclidice suprafețe conice,cilindrice,de rotație geometrie diferențială funcții transformări integrale teoria distribuțiilor teoria câmpurilor funcții calcul tensorial ecuații speciale programare matematică algoritmi programe rezultate numerice master 1 - prelucrarea datelor experimentale corpul numerelor reale corpul numerelor complexe topologia euclidiană funcția exponențială funcții univalente relații de paralelism geometria tetraedrului relații metrice geometrie analitică în spațiu reprezentarea planului extremele funcțiilor reale geometria catastrofelor teoria extremelor programare pătratică programe pozinomiale mărimi variabile numere interval noţiunii de funcţii funcţii implicite funcţii liniare formule empirice parabola de gradul 2 funcţia exponenţială funcţia logaritmică știința și tehnologia computerelor prelucrarea datelor procese stochastice sisteme de ecuaţii diferenţiale calcul integral calcul diferenţial MATLAB, MAPLE cazul modelului triparametric aplicații ale metodei Weibull calculul probabilităților determinant funcție mulțimi număr complex șir structură algebrică proiecția conică curbe plane cosinus sinus hiperbole tangente algebră liniară şi geometrie analitică funcții cu variație lentă teoria reînnoirii pentru șiruri de variabile ecuația diferențială omogenă spații Banach și Hilbert probleme neliniare teorema funcției inverse bifurcația globală modelul Navier-Stokes ecuație determinant analiză matematică trigonometrie proiecție ortogonală proprietăți topologice matrice formula lui Euler poliedre semiregulate cupole reticulate geodezice trigonometrie sferică poliedre șiruri serii de funcții reale spații metrice limite derivate ecuaţii diferenţiale liniare omogene ecuaţii funcţii factor integrant divizori elementari suprafețe calcul matriceal tensori probabilități grafice seria Fourier algebră ecuații funcții matrice polinoame perspective punctului dreptei planului prisma cilindru umbră oglindire axonometrie integrală nedefinită integrală definită serii șiruri funcții determinanți polinoamele lui Legendre serii trigonometrice funcțiile Bessel calcul tensorial calculul cu diferențe metode de discretizare metoda caracteristicilor tehnica valorilor limită metoda lui Euler piramide trapez probleme enunțuri soluții teste Anul 1 - Analiză matematică olimpiadă problemă enunț spații Stein teorema numerelor prime problema Dirichlet algebră analiză matematică determinant ecuație polinom tetraedru inegalităţi numere complexe ecuații lineare integrarea funcțiunilor ecuații diferențiale integrale definite fotometrie difracție polarizarea luminii fizică cuantică unde semiconductori energetică nucleară polinoame congruente relee polarizate contacte multipoziționale scheme izomorfe matrice spații liniare vectoriale euclidiene sisteme liniare unghiuri arce sisteme de ecuații numere complexe funcții trigonometrice ecuații diferențiale ordinare elements generarea vectorilor aleatorii metode de inversare a matricelor mulțimi șiruri numerice derivate aplicații liniare funcții rețele constructive determinant sistem ecuație liniară algebră vectorială spațiu euclidian formă biliniar pătratie dreaptă conic element programare liniar estimarea parametrilor funcții olomorfe integrarea funcțiilor complexe șiruri olomorfe serii Laurent suprafețe riemanniene plăci subţiri elemente ecuații cu derivate parțiale electricitate și magnetism mecanica corpurilor solide rezistența materialelor mărimi și unități calcul vectorial teorema Noether metodă număr variaţie problemă teoria erorilor colectivitate statistică funcții empirice periodice conul cilindrul poliedre sfera axonometria aplicații probleme algebră teoria grupurilor teoria inelelor latice curbe plane suprafețe tangenta ecuația intrinsecă linii asimptotice poliedre hiperboloizi conoizi și cilindroizi axonometrie cercul sfera coeficienţi omogenizaţi comportament asimptotic problema Neumann omogenizare analiticitate domeniu perforat descompunerea undelor axonometria ortogonală oblică instalații pentru clădiri suprafețe de rotație serii
Vă rugăm să schimbaţi parola