Biblioteca UTCB

hidrologie

Subiect Tematic: hidrologie
Lucrări: 5 lucrari in 101 publicatii in 7 limbi
Subiecte
apă modelare poluare amenajări hidrotehnice energie hidrologie statistică matematică modele matematice baraje element finit legea conservării impactul schimbărilor dinamice efect poluant asupra apei noțiuni teoretice aplicații în hidrologie serii de date corelalograma generarea statistică a debitelor medii lunare simularea debitelor medii anuale aspecte de hidrogeologie urbană model hidrogeologic urban interacţiune sistemul acvifer rețeaua de canalizare aspecte calitative ale apelor subterane hidrometrie infiltraţie măsurători LiDAR modele digitale metode de interpolare fotogrametrie modelare hidraulică modelare matematică propagarea undelor de viitură hidrografie legile filtraţiei, scheme hidrotehnice drenaj puţuri foraj structură constructivă debite sistem de epuisment hidrograf debit de asigurare cura cheie modelare numerică lăţime de curgere lăţime de stocare factori antropici sistem hidrotehnic presiuni hidromorfologice aplicaţia GESRO modelarea matematică viitură bazinul hidrografic Mureş recuperarea investiţiei Directiva Cadru 2000/60/EEC prognoză acvifer freatic torent retenţie probabilităţi scurgere deversor legislaţie acvifer curgere nepermanentă bilanţ captare protecţie sanitară drenare inundaţie poluare simulare numerică model de pierdere INITIAL AND CONSTANT - RATE DEFICIT AND CONSTANT - RATE modelul hidrografului unitar HU parametric HU sintetic model CLARK model MUSKINGUM debite de servitute în aval modificări antropice hidrologie hidrogeologie hidrografie geologie potenţial de eutrofizare ecosistem poluare reabilitare ecologică starea apelor potenţial ecologic analiza cost-eficienţă program expert program de măsuri modelare matematică program HECRAS ArcGIS HecGeoRAS norme tehnice hidrograf reţea de canalizare model matematic ecluze reţea hidrografică modelul hidrografului CLARK infiltraţie precipitaţie netă sursele apei subterane structura terenului condiţiile hidrogeologice structura terenului curgerea fluidelor sisteme informatice geografice metoda elementului finit simulare numerică viitură metoda "lag" metoda cascadei de rezervoare acvifer filtru exploatarea puţurilor fundaţie ape subterane stabilitate hidrodinamică excavaţie pompă debit admisibil foraj de epuisment arheologie hidrograf viitură prognoză program Mike 11 modelare centrale electrice hidromecanică turism curgere cu suprafaţă liberă hazard vulnerabilitate risc model numeric strategii de gestionare management dezintegrare radioactivă microbiologie biodegradare modelare matematică modele numerice remediere in-situ FEFLOW FEMWATER SUTRA VISUAL MODFLOW SEAM3D GMS Rafinăria Petrobrazi viitură model Saint-Venent modelare hidrodinamică dig comanda Flow Accumulation model hidrologic NAM UHM precipitaţii extreme viitură bazin hidrografic model hidrologic drenaj hidrograf unitar prelucrări GIS calibrare ArcMap modelare hidrologică prelucrare Arc Hydro prelucrare Hec Geo HMS hidrograf unitar Clark model "Lag" analiză metodă dezastru diagnoză tehnologia HYDRATE model hidraulic POTOP vulnerabilitate aplicaţia IAVR management bazin hidrografic comportament efecte cercetări statistice metode matematice modelare matematică algoritmi genetici interpolare spaţială IDW metode statistice variograma Kriging câmpuri de precipitaţii receptor GIS model digital al terenului reţea hidrografică staţie hidrometrică scurgere viitură debit autoepurare poluare alge bentonice indicatori chimici apa irigaţiile poluare depoluare ape galvanice dezactivarea fotochimică a poluanţilor din apele reziduale antropologia apei apa vie Marea Neagră apă hidrologie hidrogeologie evaporare precipitaţii ape subterane chimia apei urbanizare expansiune zonă urbană scurgeri de suprafaţă sisteme alternative canalizare pluvială modul de acoperire utilizarea terenului modelarea procesului ploaie-scurgere drenaj pluvial domeniul de UCCH sistem informaţional banca de date modele matematice sistem informatic BD-UCCH 2012 bazine hidrografice aparate de măsură rocmetre barajul Frumoasa ciclu hidrologic modelare matematică legea lui Darcy simulare parametri hidrogeologici metoda diferenţelor finite metoda Random Walk acvifer legea Darcy model matematic precipitaţii infiltraţii reţea de canalizare inundaţii sistem hidrografic modelare matematică îndiguiri bazin hidrografic influenţa vegetaţiei hartă de inundabilitate viitură rapidă modelare hidrologică integrată model MIKE SHE inundaţie evaluare risc hidraulica râuri lucrări regularizare dig protecţie apărare maluri îndiguire balast model matematic softul HEC-RAS mişcare permanentă suprafaţă liberă inundaţii albie modelare curgere apă subterane model conceptual GMS calibrare model element dren barieră mediu urban apă subteran lucrare epuismente drenaj tunel Mittal Steel modelare numerică apă subteran acvifer protecţie sistem infornatic geografic evaluare vulnerabilitate geologie modelare matematică curgere mediu poros nesaturat infiltraţie acvifere poluanţi calibrare mişcare permanentă deversor hidrologie debit regularizare afuiere calcul hidraulic hidrologie urbană ape subterane sistemul acvifer precipitaţii ape de suprafaţă determinarea tendinței modelarea componenta periodică componenta stochastică modele modelul Thomas-Fiering precipitații evaporația și evapotranspirația infiltrația hidrometrie hidrograful corelații bilanțul debitelor gospodărirea aldehide Denuder dispozitiv difuzie cetone oxo-alcool meteorologie climatologie geomorfologie sistem acvifer Stratelor de Frăneşti-Cândeşti platformă Covurlui Moesică Depresiune Subcarpatică simulare debit poluare apă subteran caracterizare poluant solubilitate densitate absorţie lege Henry transport poluant acvifer advecţie difuzie dispersie mecanică compus LNAPL hidrodinamică metodă remediere poluat izolare hidraulică barieră reactiv barbotare aer bioremediere situ modelare numerică sistem pompare risc inundaţie nutrient bilanţ precipitaţie scurgere hidrograf viitură regim hidric poluant transport Modflow PhreeqC degradare modelare matematică monitorizare deflerare difracţie teorie val liniar model calcul SWAN cinematic batimetrie apă freatică sistem de irigaţii evoluţia solurilor Hidrosfera Apa în general ape subterane şi puţuri proprietăţi petrofizice metode seismice geoelectrice metodă electromagnetică structură acviferă protecţia apelor subterane apă sol formaţiuni geologice mişcarea apei subterane explorare hidraulica puţurilor exploatare apa subterană acvifere suprafaţa de contact dintre amestecul proaspăt de apă-sare şi apă în acviferele de coastă modelarea sistemelor acvifere identificarea parametrilor acvifer hidrogeologie geologia hidrologiei geofizică ape subterane ape de suprafaţă hidraulică acvifer resursă apă monitorizare gestionare plan restricţii acumulare alimentare management integrat inundaţii modelare hidrodinamică planificarea teritoriului incertitudinea riscului model SPRC backcasting apa perspectivă istorică ciclu hidrologic proprietăţi hidrologia apelor de suprafaţă şi subterane calitatea apei poluarea apei codul lui Hammurabi modelare matematică model Alloc Mike Basin Artizan hidraulic 1D baraj prag aval metodă Melville deversor bazin disipator lege Darcy acvifer spectru hidrodinamic advecţie difuzie dispersie model cinetic dezintegrare radioactivă microbiologie biodegradare modelare matematică plan management bazinal tipologie curs apă nepermanent presiune antropice zonă protejată corp apă obiectiv mediu analiză risc scenariu optim măsură bază măsuri suplimentare optimizare măsuri scenariu optim model WAQ QUA2K master 1 - hidraulică aplicată master 1 - sisteme de tehnici spațiale în ingineria mediului master 1 - ingineria apelor subterane master 1 - schimbări climatice hidrogeologie ape subterane mediu urban precipitaţii hidrologie acvifer reţea hidrografică bazin hidrografic hidrometrie zonă umedă, reconstrucţie ecologică bazin hidrografic ecosistem bilanţ hidrologic modelare matematică a fenomenelor hidrologice studiu de caz hidrologie analiză frecvenţială probabilitate a riscului predicţie viitură hidrologie modelare hidrologică previziune hidrologică precipitaţii viitură precipitaţii evapo(transpiraţia) în zone urbane dinamica caracteristicile funcţiile parametrii acviferelor eroziune datorată apei drenare irigare dinamica fluidelor amenajări hidrotehnice hidrologie calcule hidraulice construcții unde de viitură reţele neuronale artificiale programare genetică modelare ploaie-scurgere MATLAB Heuristic Lab apă subterană mediu urban hidrogeologie modelare matematică simulare model hidrogeologic acvifer starea de dezagregare a precipitaţiilor dezagregarea seriilor de precipitaţii aplicarea precipitaţiilor dezagregate în modelarea hidrologică urbană climă schimbări climatice proiect european CECILIA CLAVIER acvifere sol şi resurse de apă salinitatea solului epurarea apelor uzate substrat de salinitate analiza compoziţiei biomasei randamentul biomasei de halofiţi cultivaţi sub diferite concentraţii de sare resurse apă managementul resurselor utilizarea apei calitatea apei schimbare climatică hidrologie analiză frecvențială indici de adecvare știinta apei amenajări hidrotehnice fluvii estuare diguri amenajări hirdotehnice amenajări fluviale râuri Dunăre albiile dunării
Vă rugăm să schimbaţi parola