Biblioteca UTCB

mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide

Subiect Tematic: mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide
Lucrări: 1 lucrari in 128 publicatii in 1 limbi
Culegere de probleme de mecanică tehnică : cinematică de: Plitea, N.; Popescu, P.; Ripianu, Andrei (Text tipărit)
Culegere de probleme de mecanică de: Georgescu, Persida; Bolog, Ciprian Radu; Itu, Vilhelm (Text tipărit)
Complemente de mecanică de: Pavel, Cristian; Constantinescu, Alexandru (Text tipărit)
Culegere de probleme de mecanică teoretică de: Ripianu, Andrei; Ripianu, A.; Stoenescu, Alexandru I.; Atanasiu, M. (Text tipărit)
Dicţionar de mecanică de: Iacob, Caius (Text tipărit)
Culegere de probleme de mecanică teoretică de: Ripianu, Andrei; Stoenescu, Alexandru I.; Atanasiu, M.; Ripianu, A. (Text tipărit)
Din istoria mecanicii de: Bălan, Ştefan; Ivan, Igor (Text tipărit)
Subiecte
fundamentele mecanicii cinematică statica dinamica mecanica analitică statica punctului material statica solidului rigid cinematica punctului material cinematica solidului rigid mecanica reducerea sistemelor de forțe oarecare calculul reacțiunilor la cadre calculul eforturilor mișcarea relativă a punctului studiul mișcării unui sistem mecanic mișcarea relativă mecanica clasică principiul lui D'Alembert principiul lucrului mecanic virtual principiul constrângerii minime ecuațiile lui Lagrange principiile analitice integrale sisteme echivalente de forțe concurente sisteme echivalente de forțe oarecare sisteme de corpuri caracteristici structurale aspectul matematic al echilibrului static teoreme de echilibru static metode de studiu al echilibrului static sisteme de solide rigide statica sistemelor mecanice exemple ilustrative index alfabetic centrul forțelor paralele punct material vibropercuţii sistem vibropercutant ciocniri suplimemtare modele dinamice mecanismul bielă manivelă Fundamentele mecanicii studiul sistemelor de forţe geometria meselor cinemateca dinamica reducerea sistemelor de forţe centru de greutate echilibrul rigidului sisteme de solide pârghie plan înclinat şurub troliu scripete frână cu saboţi lagăr roată lucru mecanic virtual calcul vectorial echilibru cu frecare model matematic pendul cuplet reazem simplu articulaţie sferică articulaţie cilindrică forme critice ale sistemelor de legături organigramă de rezolvare caracteristici structurale teoreme de echilibru static metoda solidificării metoda părţilor indivizibile grinzi cu console şi articulaţii cadre arce grinzi cu zăbrele organigrame de rezolvare sisteme de forțe calculul eforturilor lucrul mecanic calculul reacțiunilor la cadre cinematica solidului rigid mișcarea relativă a punctului statica solidului rigid sisteme de corpuri fire mișcarea de rotație dinamica punctului material ciocniri percuții elemente de calcul vectorial echilibrul punctului material centre de greutate echilibrul rigidului cadre simple grinzi cu zăbrele statica punctului material sisteme de forțe centre de masă statica solidului rigid elemente de statică grafică cinematica punctului material mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide domeniul de convergență integrala dublă ecuații diferențiale câmp de probabilitate ecuațiile de echilibru ale solidului rigid câmp de forțe aleatoare echilibrul dinamic al solidului rigid unități de măsură diagrame de eforturi grinda cu console grinzi cu zăbrele semnale geodezice elemente de calcul vectorial statica punctului material statica solidului rigid centre de greutate forțe de legătură principiul lui D'Alembert deplasări calculul lucrului mecanic virtual principiul constrângerii ecuațiile lui Lagrange principiul lui Hamilton modelarea sisteme de unități proiectarea modelelor vibrații teoria modelelor indirecte relativitate, determinism, moment cinetic, principiul variaţional, transformarea legendre, Liouville, oscilaţii, rezonanţă, forţa Coriolis, mecanica hamiltoniană, structură simplectică, formalism canonic, perturbaţie pincipiile mecanicii statică sisteme de forțe cinematică dinamică funcții vectoriale ecuații finite solidul rigid mișcări compuse caracteristicile sistemelor materiale dinamica solidului mecanică analitică modelul Euclidian cinematica punctului dinamica punctului problema sateliților mișcarea punctului mișcarea corpului continuu teoria deformației forțe matrice tensiuni legi constitutive goniometria stabilitatea solidului măsurători spectrofotometrice concentrația micelară evul mediu epoca Renaşterii fundamentele staticii pârghie plan înclinat moment centru de greutate lucru mecanic virtual calcul matricial algebră vectorială calcul tensorial mecanică clasică mecanică modernă cinematica punctului principiile dinamicii teorema momentului cinetic mișcarea elicoidală teorema lui Steiner gravitația forțe complementare oscilații unde elastice cinematica punctului material cinematica rigidului miscarea relativă a punctului material și a rigidului statică cinematică dinamică centre de greutate momente de inerție sisteme de vectori alunecători statică centre de masă solid liber sisteme particulare echilibrul solidului grinzi cu zăbrele fire statica barei statica punctului material reducerea sistemelor de forțe centre de masă statica rigidului cinematica punctului forța ca vector momentul polar centre de masă teoremele lui Pappus și Guldin frecarea de alunecare grinzi cu zăbrele sisteme de scripeți principiile dinamicii teoremele dinamicii punctului material momente de inerție teorema energiei cinetice ciocniri vectori statica punctului material axioma legăturilor statica rigidului sisteme de bare articulate sisteme filiforme traiectoria și legea mișcării studiul vitezelor mișcarea elicoidală studiul accelerațiilor mișcarea relativă Anul 1 - Complemente de mecanică Anul 1 - Mecanică mișcarea punctului mișcarea de translație mișcarea plan-paralelă mișcarea de rotație mișcarea relativă deplasări finite constanta lui Planck energia lărgirea Doppler fotonii particule materiale amplitudini și intensități sisteme macroscopice concepte probabilistice de bază sistemele de particule interacția termică teoria microscopică oscilații libere oscilații forțate unde progresive reflexia modulații polarizarea interferența și difracția electrostatică potenţial inducţie electromagnetică curent alternativ câmp conductor teoria mișcării ecuațiile lui Cauchy legi constitutive modele matematice teoria fluidelor mișcarea irotațională mecanica solidelor algebra vectorială sisteme de forțe centre de greutate cinematica punctului material solidul rigid bulon coardă vibrantă debit energie mecanică lucru mecanic moment pantă rotire teoria lui Malkus statică forțe concurente echilibrul punctului cinematică mișcarea absolută dinamică teoremele impulsului statică echilibrul punctului cinematică compuneri de mișcări dinamică ecuațiile lui Lagrange metode analitice vibrații mecanice metoda Dunkerley metoda Holzer oscilațiile vehiculelor vibrații neliniare metoda diferențelor finite statica barei statica plăcilor vibrații sisteme de vectori centre de masă cinematica punctului mișcarea solidului statica sistemelor teoremele dinamicii vibrații ciocniri statică centru de masă punct material rigid bare articulate fir cinematică mecanism dinamică moment de inerţie ciocnire percuţie principiul lui d'Alambert inerţie echilibru vibraţii structura cristalină fotonii gazul Ferni benzi de energie cristale diamagnetismul rezonanța magnetică cinematica punctului forțe de inerție ciocniri cinematică dinamică corpuri elastice oscilații unde elastice deformări fizică geometrie dinamica relativistă dinamica lui Newton ecuația Hamilton-Jacobi ecuația de undă vectori conservarea energiei oscilatorul armonic transformarea Lorentz dinamica relativistă algebră analiză vectorială algebră tensorială cinematică teoria mișcării relative mecanică clasică statică dinamică complemente Anul 2 - Senzori spațiul dinamica punctului material mișcări bidimensionale mecanică analitică transformarea Legendre ecuațiile lui Appell greutatea scripetele macaraua roata de apă vântul mașini de abur statica momente de cupluri echilibrul solidului corpuri rigide centre de masă statica geometria maselor echilibrul punctului echilibrul cu frecare staticafirelor mișcarea mecanică forța statică cinematică dinamică mișcarea relativă mecanică cinematică statică dinamică metoda ecuațiilor de mișcare teorema impulsului teoria elasticității cinematica mediilor deformabile dinamica mediilor deformabile simetria materială metoda lui Willis interacțiunea dislocațiilor plasticitate diagrama moment-curbă grinzi cadre din beton armat plăci izolate tereme în elastodinamică tereme în elastostatică potențiali elastici problema lui Almansi problema lui Saint Venant statică momente și cupluri centre de masă cinematică dinamică mecanică analitică vibrații mecanice teoria similitudinii identificarea sistemelor mecanice sinergetica mișcărilor statică teoremele Pappus -Guldin cinematică mișcarea punctului dinamică elipsoidul de inerție formalismul lui Lagrange formalismul lui Hamilton funcția lui Routh invarianți integrali teorema Noether calcul vectorial statică cinematică dinamică teorema impulsului mișcarea oscilatorie adunarea vectorială produsul matricelor ecuații liniare poligonul funicular descompunerea torsorului sistem de forțe lucrul mecanic potențialul newtonian dinamica unui sistem vibrații ciocniri elastice teoria mișcării inversarea matricilor ecuații de tensiuni lucrul mecanic virtual metoda elementelor finite calcul matricial preliminarii matematice grinzi statica firelor solidarizări la lunecare cadre plane structuri cu diafragme cinematică dinamică mecanica solidului rigid statică atracția universală mecanica fluidelor unde acustică cinematică dinamică statica punctului material mecanică analitică ecuațiile lui Hamilton statică cinematică dinamică mecanică analitică vibrații stabilitatea mișcării statică cinematică dinamică ciocniri mecanică analitică vibrații modelul newtonian sisteme de forță geometria maselor statică cinematică dinamică dinamica solidului ciclul lui Euler solidele rigide mecanica lagrangeană metoda Hamilton-Jacobi teoria distribuțiilor transformata Fourier ecuații diferențiale bare vibrații plăci punct material corp rigid statică metodă analitică cuplu torsor stabilitate grindă zăbrele fir omogen greu plan înclinat pârghie troliu scripete şurub lagăr cinematică rototranslaţie transmisie curele cremalieră roată dinţată camă diferenţial planetare dinamică moment de inerţie lucru mecanic energie conservare impuls pendul giroscop ciocniri vibraţii statică sisteme de forțe geometria maselor cinematică rezistența materialelor grinzi bare cinematica punctului mișcarea relativă dinamică forțe sateliți unde statica rigidului cinematica mișcării dinamică mișcări impulsive mecanică analitică vibrații cinematică dinamica punctului material statică atracția universală mecanica fluidelor oscilații unde acustică inerţie, dinamica punctului mişcarea relativă dinamica solidului Principiul d'Alembert ecuaţiile lui Lagrange mecanică teoretică sisteme de forțe geometria maselor cinematică dinamică teoria relativității diferențiala geometrică mișcarea punctului timpul inerția master 1 - sisteme de achiziție a datelor experimentale forțe de inerție constituția atomului liniștea aparentă sisteme izomorfe banda hidraulică structura universului statica teorema proiecțiilor cupluri de forțe bare omogene frecarea de pivotare statică algoritmi de calcul elaborarea programului schema bloc metoda diferențelor centrale cinematica punctului cinematica rigidului mișcarea elicoidală mișcarea relativă metoda ecuațiilor de contur cinematică dinamică sisteme articulate statică fir ciocniri algebra vectorilor momente statică sisteme de forțe solidul rigid dinamică mecanică analitică calcul tensorial statică forțe teorema proiecțiilor solidul rigid sisteme de corpuri cinematică viteză accelerație principiul inerției principiul acțiunii forțelor teorema impulsului teorema energiei forță miscare ciocnire compasul giroscopic funcții vectoriale transformări punctuale matrici cinematica punctului mișcarea rectilinie solidul rigid viteze principiile mecanicii statica punctul material rigidul sistemele cinematică dinamică mecanică analitică vibrații statică vectori rigid corpuri cinematică solidul rigid mișcarea dinamică sisteme momente mecanică analitică vibrații mecanica newtoniană geometria maselor statică cinematică dinamică mecanică analitică rezistența materialelor elasticitate plasticitate vibrații unde teoria distribuțiilor teoria câmpurilor spațiul energia teoria relativității transformarea Lorenz teoria gavitației masă legea lui Einstein ecuațiile mișcării viteză accelerație cinematică solidul rigid modelare matematică vibraţii cinematică sisteme vibrante mişcare vibratorie excitaţie aleatoare stabilitate forțe echilibrul punctului sisteme de corpuri centre de greutate grinzi frecare forțe concurente sisteme de forțe centre de greutate corpuri rigide grinzi zăbrele echilibrul firelor mecanica corpului solid forțe momente centre de masă teorema fundamentală a staticii frecare bare articulate fire centrul maselor momente de inerție cinematica solidului rigid dinamica solidului rigid tipuri de solicitări coeficienți de vâscozitate ecuația energiei modelul plasticului Venant pribcipiul suprapunerii efectelor reometrul mecanica solidului rigid giroscoape piloți sisteme de dirijare mișcarea de rotație criterii de rezistenţă extensometru mecano-optic tensometrie electrică traductor fotoelasticitate optica polariscopului metode interferometrice fenomenul moiré interferometrie holografică dicţionar cuvinte mecanică învăţământ profesori studenţi statica punctului sisteme de forţe centre de greutate statica sistemelor grinzi cu zăbrele cinematica punctului caustice pseudocaustice lacuri casante tensiuni remanente tensometre elemente finite mecanisme polinoamele lui Cebişev serii Fourier curbe de bielă reducerea forţelor geometria maselor statica cinematica dinamica cinematica punctului material dinamica solidului rigid programe de calcul statica punctului material statica solidului rigid centre de greutate grinzi cu zăbrele dinamica momente de inerţie ciocniri şi percuţii principiul lui D Alembert principiul lucrului mecanic virtual cinematica rigidului mişcare plan-paralelă mişcare sferică mişcare relativă program Mathlab program Mathcad frâna cu bandă grinzi cu zăbrele dinamica punctului material mecanica analitică stabilitatea echilibrului şi a mişcării vibraţii sisteme liniare cuple cinematice lanţuri cinematice macanisme cu came forfecare răsucire transmisii planetare cinematica punctului rigidului mişcării relative analiza poziţională a roboţilor analiza dinamică a roboţilor centru de masă solid rigid cu axă fixă grinzi cu zăbrele sistem de forţe complemente de statică cinematică dinamică teoreme de variaţie legi de conservare sisteme de forţe geometria maselor statica cinematica dinamica punctului a solidului rigid teoria mașinilor mecanică tehnică aplicată industrială în general
Vă rugăm să schimbaţi parola