Biblioteca UTCB

Publicații UTCB

Limba: rum
Țara sursă: RO: UTCB
Lucrări: 281 lucrari in 940 publicatii in 7 limbi
Subiecte
statistică descriptivă poluare protecţia poluare,protecţia atmosferei,autopurificarea aerului,difuzie moleculara,transfer de masă convectiv interfazic autopurificarea aerului difuzie moleculară transfer de masă convectiv interfazic zugrăveli și vopsitorii Anul 2 - Matematici speciale desodorizarea emisiilor protecția hidrotermică a construcţiilor necesarul de căldură corpuri aparate incălzire calcul hidraulic dreptul comercial Anul 3 - Teoria sistemelor automate exploatare infrastructură instrument măsură topografie cadastru unitate măsură mărime măsurabilă panglică ruletă lunetă topografică undă electromagnetică teodolit nivelment efort linie curentă lemn porozitate învățământul superior construcții structura organizare finanțare nerambursabilă economie solicitare la încovoiere forfecare solicitări axiale flambaj bară dreaptă grinzi program grpef metoda analitică de compunere a forțelor starea spațială de deformație materiale granulare pulverulente forţa de bielă elastică sistem de vibrare aparatură de masură şi analiză condiții de amplasare teorema Gauss legea inducţiei circuitului magnetic conducţiei receptoare trifazice motoare termice cu excepția motoarelor cu abur calculul la starea limită de fisurare pereți autoportanți excavații plaplanșe prefabricate matrice rigiditate formularea matriceală fenomene de suprafață studii de caz mulțimi relații funcții șiruri de numere reale topologia spații vectoriale teorema lui Abel serii Taylor primitive de funcții integrale elemente de anvelopă ale clădirilor componente sisteme reglare automată regulatoare acțiune indirectă neliniare numerică reglaj forme liniare regim staționar metode numerice construcții de mașini materiale geosintetice geomembrane geocompozite metoda pantei infinte metoda penei audit management de mediu economia de energie materiale radioactive determinarea forțelor seismice integritate norme și standarde mărimi electrice măsurare neelectrice metode prelucrare date experimentale Anul 2 - Termotehnică factori mecanici calcul matricial vector spaţiu euclidian formă pătratică calcul tensorial conic cuadric element geometrie beton precomprimat pile înalte stabilitate flambaj grinzi consolă bolți arce Anul 1 - Complemente de mecanică exemple de calcul biotip consolidarea construcțiilor avariate de cutremure legi limită structuri etajate în diagrame meteorologie climatologie geomorfologie doctrină economică prepararea unei soluții determinarea capacității calorice determinarea entalpiei influența concentrației influența temperaturii determinarea ph-ului soluțiilor apoase titrimetria determinarea NH3 curbele de răcire ecuații problema lui Cauchy metoda lui Duhamel polinoamele lui Legendre funcții sferice calculul gradului de maturizare al betonului proiectarea compoziției Tehnologii și echipamente în construcții lucrări de iluminat aparate electrice instalaţii electrice probabilitate calculul la starea limită de oboseală platformă industrială civilizație cultură progres Anul1 - Geometrie descriptivă poduri vectori stavile plane segment sector cilindrice clapete vane fluture lămâie dispozitive rezemare ghidare etanșare indicii stării de degradare caracteristici termofizice calculul de ordinul II și de stabilitate materiale ceramice elasticitate rezolvarea sistemelor de ecuații algebrice liniare rezolvarea sistemelor de ecuații liniare algebrice de mari dimensiuni metode iterative pentru rezolvarea ecuațiilor neliniare interpolarea funcțiilor matrice diagonale matrice bandă calculul inversei descompunerea LU metoda Cholesky metoda Gauss-Seidel metoda coardei calcule topografice prelucrarea rețelelor geodezice metoda rotaţiei metoda rabaterii metoda triunghiului de poziţie sistem proiecție reprezentare punct reprezentare dreptă plan metodă transformare proiecție corp geometric construcție intersecția element curbe transformare afină punct de la infinit ecuaţia proiectivităţii puncte de fugă transformări de coordonate principiu energie mediu înconjurător potenţial Gibbs Helmholtz substanţă pură termogazodinamică soluţie binară distilare compresor turbină maşina frigorifică calcul tensorial repararea degradărilor structurale studiul mișcării solidului rigid densitate vâscozitate forţe de presiune pompe motoare volumice aparataj hidrostatic transmisii hidrodinamice calculul elementelor de amenajare caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor de construcții aducţiune pompare distribuție tratare epurare pereţi etaje din oţel podea de lemn scări rulante acoperişuri mortare lingvistică modurile proprii de vibrație aspecte fundamentale în dinamica structurilor coordonate normale și inerțiale depresiunile proprii ale structurilor răspunsul dinamic al structurilor aplicații practice senzitivitatea valori și vectori proprii ale structurilor valori proprii aleatorii structuri discrete și continue Anul 2 - Rezistența materialelor organe de mașini transmiterea energiei mecanice geometrie și trigonometrie sferică formula cosinusului laturii regula mnemonică a lui Neper sfera cerească și mișcarea diurnă sisteme de coordonate astronomice scări de timp fenomene astronomice starea limită ultimă la încovoiere cu forță axială de compresiune sisteme liniare calcul numeric matrice echivalente determinanți static determinate grindă simplă cadre plane calculul deplasărilor metoda forțelor mișcare permanentă deversor dreptunghiular dren filtrație hidraulica construcțiilor apa subterană reacții chimice sisteme de ecuații diferențiale spațiu vectorial mulțimi liniar dependente matrice subspații vectoriale spații euclidiene sisteme liniare forme pătratice metoda lui Jacobi metoda lui Gauss calcul contravântuire orizontală transversală Inginerie civilă franceză 1. Metoda fos. irigaţii scheme hidrotehnice sisteme de irigaţie metode de udare reţele de conducte reţele de distribuţie construcţii hidrotehnice procedee scarificare săpare încărcare pereţi cofraje transport preţ Ciocane și prese elemente structurale ale construcțiilor calcule de rezistență starea limită ultimă la încovoiere calcul mecanic calculul angrenajului paralel calculul arborilor proiectarea arborilor aplicație structuri articulate plane profile transversale Anul 1 - Traducere specializată tehnico-științifică grinzi cu secțiune plină materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcții părți și elemente structurale ale construcțiilor inginerie tehnică vulnerabilitatea clădirilor traseul definitiv analiză matematică statica sistemelor solide rigide galerie cadastrul funciar categorii de terenuri planuri cadastrale calculul suprafețelor întreținerea documentației procedeul drepte detașări evidența documente analitice tehnică juridică investiţie absorbţie vibraţii mecanice grad de libertate două grsde de libertate sisteme mecanice studii privind posibilitatea de utilare master 2 - reabilitarea structurilor hidro-edilitare numere reale refulare scoarță terestră căi de comunicații rutiere factori fizici Anul 1 - Utilizarea calculatoarelor cuadrice calculul elementelor traseului bare comprimate axial Anul 4 - Sisteme automatizate de producere a materialelor de construcții studiul mișcării sistemelor de solide rigide funțiile educației cunoașterea psihologică a personalității elevului elasticitate deformare mecanica solidelor elasice maşini de construcţii compactare măcinat săpat înfigere dinamica determinarea Anul 1 - Educație fizică și sport I probleme neliniare traducatoare de temperatura presiune deplasare umiditate debit radiaţii amplificatoare reglare automata supraînălțare normală maximă efectivă curbe izolate curbe dispersate șine curbe calculul elementelor suprastructura căii ciclul Carnot Otto-Beau de Rochas Diesel Seilinger-Sabath turbină izobară izotermă izocoră ecuaţii termice entropie diagrama de stare curba de topire sublimare vaporizare structura dinamică a mediilor continue uzură construcția căilor rutiere Tuneluri proiectarea elementelor de beton precomprimat rigiditate autospeciale remorci şi semiremorci dispozitive de cuplare instalaţii hidraulice transport uzinal circulaţia rutieră şocuri şi vibraţii normă încovoiere planul studiul ciocnirii corpurilor calculul la starea limită de rezistență şir fundamental Cauchy formulă Lagrange Taylor serie Fourier expresie Laplace-Ianuli coordonate cilindric operator Hamilton aspectele proiectării antiseismice a construcțiilor seră concepte și componente de bază porturi construcții acostare platformă debarcader fundații șantiere navale managementul ingineresc de construcţii elemente de bază economia de piaţă firme evaluare master 2 - producția sistemelor mecanice și management tehnologic tipuri de clădiri de locuit și gruparea lor macarale poduri rulante și transbordoare ascensoare scări rulante mașini de nivelat excavatoare drage Anul 1 - Topografie cinematica aşchierii geometria aşchierii mortezare burghiere frezare broşare netezire metoda de calcul Prelucrare abrazivă master 2 - evaluarea siguranței și a riscului asociat construcțiilor hidrotehnice caracteristicile cutremurelor de pământ reprezentarea cadrului natural și construit tipuri de clădiri rețeaua stradală parcaje bilanț teritorial dotările zonei de locuit geologie plăci plane și curbe întreţinere salariu clădire supraetajat seismicitate pardoseală beton fundaţie construcții pedagogie variabile aleatoare momentul unei forțe în raport cu un punct variante de traseu platforme profil în lung podețe viaducte tuneluri interpolarea funcțiilor clădiri de locuit microzonare drept legislație jurisprudență mișcarea relativă a punctului Anul 4 - Mașini de construcții pentru căi de comunicații și industria materialelor de construcții indici și indicatori specifici locuirii bilanț teritorial degradare beton armat rezistenţă evacuare urbanism lianți bituminoși îmbinarea elementelor metalice aplicații în problema spațială a teoriei elasticității armături placaje acțiunea traficului asupra căii master 2 - fundații în condiții dificile de teren exemplu de proiectare amenajarea teritoriului căi ferate spațiu vectorial endomorfisme ecuații sfera elipsoidul suprafețe cilindrice sisteme liniare formatele desenului cotări speciale reprezentări convenţionale scări linii restaurări mecanică termodinamică electromagnetism statică algoritmi de calcul elaborarea programului schema bloc metoda diferențelor centrale matematică științe ale naturii desen de ansamblu scări standardizate cotarea notarea flanşeilor arce static determinate producător repararea îmbrăcăminților din beton organizare judecătorească ecosistem aplicații liniare scoarță Germania istorie migrație trib germanic invazie Imperiu Roman religie popor germanic erou german Carol cel Mare carolingian cruciadă Habsburg Nassau Wittelsbach Luxemburg reformă Martin Luther contribuție lingvistică Luther război 30 an, geografie țară populație politică învățământ radio nazist frații Grimm Till Owl gnom grădină instabilitate factori climatici hidrogeologie macroreologie cuantificare versanți alunecări teren parametri geotehnici metode de calcul Anul 2 - Compensarea măsurătorilor și statistică matematică tencuieli proiectarea Master 1 - Traducere specializată tehnico-științifică comenzi AutoCAD programare AutoLISP instrumente Visual LISP desenare organizare funcție AutoLISP pământ microclimatul luminos confort vizual căi de reducere a consumului in iluminatul interior exterior algoritm iterativ eșantionarea rectangulară a semnalelor bidimensionale săpător de şanţuri autogreder vibroînfingător Anul 2 - Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice calculul structurilor acțiunea forțelor tăietoare comportament măsurarea deplasărilor și deformațiilor unghiulare caracterizarea mecanică a solidelor deformabile mecanica solidului și a corpurilor rigide clasificare alcătuire pământuri apa compresibilitate rezistență forfecare teren de fundare eforturi deformații Anul 4 - Tehnologii de prelucrare componenții betonului sursă azot cinematică nitrificare decantor bazin aerare efect PH alcalinitate bazin nămol activat succesiv metode de estimare inginerească studii geologice elemente supuse la răsucire plasticitate productivitate autogredere excavatoare buldozere cilindri compactori ipoteză căldură termodinamică reexaminare structura atomului termodinamica și cinetica chimică coroziunea metalelor prospectare sondaje deschise foraje determinare valori studii geotehnice calcule topografice compoziţie structură măsurători indirecte geologie economică zăcăminte minerale excavatoare mecanice hidraulice buldozere autogredere screpere fundații și betoane calcul portal elearning web educaţie la distanţă vector polinom grafuri test admitere Excel transfer căldură electromagnetism teorie relativitate restrâns compostare master 1 - modelarea și simularea sistemelor mecanice pierderi de efort de pretensionare Părți și elemente structurale ale construcțiilor Anul 1 - Geometrie descriptivă master 1 - metodologia cercetării științifice presiune geotehnic maşini-unelte prelucrare prin aşchiere arbori bucşe discuri carcase structura substanțelor funcția de undă legături intra și intermoleculare legătura de hidrogen stări de agregare sisteme disperse aerodispersii fenomene de suprafață folosirea macrofâșiilor finite calculul elementelor din beton armat master 2 - geotehnica mediului înconjurător II aspecte teoretice indicator cantitativ excavator pe pneuri excavator pe şenile autogreder încărcător pe pneuri vâscozitate starea spațială de tensiune rambleu geotehnică mecanica solului lucrări terasiere bază de date programe Windows aplicaţii tabele sisteme foraje mecanica solului lucrări terasiere determinarea numărului și distribuției șinelor scurte structură mobilitate clasificare mecanism : patrulater articulat cupe de translaţie came axe fixe roţi dinţate destinaţie restrânsă geometrie descriptivă îmbrăcăminți din beton de ciment geologic pământuri psihologie calcul stâlp hală formulare în deplasări protecția antiseismică teste statistice descompunerea unei forțe Anul 3 - Mașini de ridicat și transportat în construcții echilibru dinamic evenimente probabilitate evenimente independente variabile aleatoare histograme teste de semnificație testul de concordanță funcția lui Laplace fractilele distribuției T inginerie seismică personalitate aurel beleș inginer proiectant cadru didactic master 2 - lucrări de susținere calcul ripări funcții de optimizare evolventă sistem de referință calcul corecții lemn structură proprietăți fizico-mecanice îmbinare grinzi cadre arce stabilitate transversală longitudinală cadre static determinate Anul 3 - Tribotehnică tehnologii de întreținere-reabilitare la străzi lianți nehidraulici Începutul Arhitecturii moderne deformaţie factori determinanți funcţiile dreptului tehnica juridică interpretarea normelor răspundere juridică Anul 2 - Organe de mașini motoare termice cu piston motoare cu ardere internă alimentare dinamica mecanismul motor mecanismul de distribuţie hidrostatica calculul sistemelor hidraulice poduri și podețe calculul infiltrațiilor caracterizarea termoenergetică materiale din sticlă calcul de ordinul I vectorul deplasărilor teorema lui Castigliano forțe virtuale teorema lui Clapeyron dinamică calcul de stabilitate fluide repaus mișcare sisteme sub presiune conducte instalații de pompare lucrări de pământ rembleu Anul 1 - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială câmpuri de probabilitate dinamica maşinilor MATLAB modelare dinamică modele dinamice maşini şi utilaje ecuaţiile Newton-Euler ecuaţiile lui Lagrange șiruri parcaje Anul 1 - Materiale de instalații metodă Gauss factorizare LU Cholesky pardoseli comportarea sub încărcări Anul 1 - Mecanică alimentări cu apă tratarea apei apă de consum instalații pompare amenajări hidroenergetice t.m.h.radiale axiale racordare bief superior planul de situație aplicații motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur) definiția probabilității ecuaţia Bernoulli ecuaţia Riccati ecuaţia Clairaut ecuaţia Lagrange teorema Cauchy-Picard complemente de calcul vectorial Anul 2 - Hidraulica instalațiilor hazardul seismic iluminat electric instalaţii electrice lumiină forţă instalaţii de protecţie tensiuni disfuncționalități existente educaţie calculul la starea limită de deformație diagrame de eforturi grinzi cu console linii de influență sisteme de grinzi arce structuri spațiale deplasări comportarea îi conformarea antiseismică materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcţii părți și elemente tructurale ale construcțiilor bitum desen tehnic cote scari ventilare electrice stabilirea compoziției betonului vulnerabilitate constantă cutremure de pământ debleu memorii procedee fizico-geologice măsurarea deplasărilor și deformațiilor liniare elesticitate deformare mecanica solidelor elastice statistică lianți minerali spații euclidiene master 1 - protecția sistemelor mecanice la șocuri și vibrații mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide ecuații funcții progresii polinoame matrice șiruri sport performanţă antrenament sportiv joc biliard consistență unități aparate de măsură mărimi electrice curent continuu alternativ silicatizare analiza numerică neliniară statistică histogramă polinom măsurători nivelmet geometric intersecţie retrointersecţie arc elipsa erorilor metode de estimare teste statistice măsurători directe măsurători indirecte nivelment geometric intersecție liniară arcul de parabolă transformări de coordonate introducerea conceptului de macrofâșie finită modelarea realizare controlul calității betonului soluții integrarea funcțiilor integrale curbilinii integrale duble unităţi de măsură planuri mijloace metode de măsurare ridicări topografice topografie inginerească precizie metoda coordonatelor polare coordonate rectangulare metoda intersecţiei unghiulare înainte repararea degradărilor de suprafață hazard motoare termice motoare cu abur cazane de abur ăinstalaţii frigorifice fron comprimare mecanicăde vapori dimensionarea pompe căldură determinarea cantității componenților construcţii metalice metodă diferenţe finite elemente finite ecuație eliptică analiză funcţională Arhitectura după război reducerea sistemelor de forțe coplanare și a sistemelor de forțe paralele cicluri alternative teoretice motoare alternative combustibili supraalimentare Anul 3 - Procese tehnologice automatizate în construcții echilibrul punctului material metode de măsurare relaţii de calcul montarea diafragmei calcul prize de presiune la faţă calculul terasamentelor instalații pentru construcții parametrii motoarelor termice regimuri de funcţionare supraalimentare dinamica motoarelor transmisii elaborarea bazelor de date spațiale structuri proprietăți generale ale materialelor de construcție master 1 - metode experimentale în ingineria geotehnică sursă acustică ventilator compresor pompă tubulatură rigidă metodă evaluare atenuator zgomot ecran acustic dispozitiv antivibratil determinare in situ hidrogeologic calculul structurilor materiale de construcții materiale de construcţii ventilare cu degajări de căldură şi umiditate gaze şi vapori nocivi poluarea aerului şi protecţia atmosferei Anul 2 - Electrotehnică pompare densitate construcții tehnica construcțiilor fundații lucrări de pământ tuneluri poduri teorema Ostrogradski S[istemul] de I[nformaţie] G[eografică] fundamentală bare de solicitare la întindere structură comportare metal electrozi sudare cu arc electric sudabilitate oţel deformaţie tensiuni remanente hobană pod metalic eurocod structuri metalice multietajate cadre contravântuite centric seism model cu elemente finite modelare matematică reţea de canalizare modul PV grinzi cu zăbrele modelare hidraulică GIS dreapta în spațiu sisteme disperse aer-praf particulă transport pneumatic separatoare de praf filtre industriale umede metale geoștiințele încovoiere cu sau fără efort axial metoda izolării nodurilor management de proiect acustică sistematizarea teritoriului dreptul muncii considerații sintetice finale teoria Rankine sistem de ecuații normale diagrame de eforturi contractul de muncă mediu Anul 2 - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare - disciplină opțională renaștere productivitate analiza trimidensională neliniară recircularea apelor industriale tratare combaterea incendiilor canalizarea in hale epurarea apelor uzate teoria Rankine Coulomb stare de echilibru limită comportare elastică metoda elementului finit filtre hidrologie calculul structurilor de beton armat sisteme de ecuații liniare piramide trapez probleme enunțuri soluții teste calcul fermă curentă drumuirea planimetrică instrumente tahimetrice nivelment trigonometric poligometrie acoperirea cu beton a armăturilor calculul eforturilor elemente de încovoiere stare limită la încovoiere fără forţă axială forţă axială de compresiune algebră analiză matematică determinant ecuație polinom clotoidă carosabil aliniament carosabil curbă trotuar pietonal drum elemente geometricbanism trafic rutier traseu stradă reactiv coagulare coagulare-floculare metodă Winkler turbidimetrică gravimetrică optimizare modele matematice programare liniară algoritmi grafuri mortare cu lianți minerali materiale bituminoase mixturi asfaltice testare capacitate portantă suprafața de rulare economie științe economice teoria mulțimilor tratare simbolică scheme comutație relee dispozitive semiconductoare imisii metale grele curbă efort-deformaţie mixtură asfaltică metodă încercare rezistenţă mecanică beton material bituminos sticlă construcție material ceramic mortar lianți minerali roci și materiale de construcții din piatră naturală agregate minerale proprietate material construcție geotehnică sistemul calității controlul calității laboratoare de încercări elemente specifice acte normative vagon de măsurat calea boghiu măsurător torsionare coturi determinant sistem ecuație liniară algebră vectorială spațiu euclidian formă biliniar pătratie dreaptă conic element programare liniar estimarea parametrilor calcul pană metoda spectrului de capacitate metoda curenților de ochiuri potențialelor de noduri grafurilor de transmisie circuit neliniar curent continuu transistoare legături chimice tehnica construcțiilor inginerie civile franceză exerciții metode de lucru măsurători directe centre de masă sistem alimentare apă metodă Lobacev reţea canalizare tronson analize de risc seismic trasarea izoliniilor ipoteze statistice precizie de prelucrare dimensionala semifabricate elemente instalaţii aşchierea metalelor pământuri coezive monostructurate forfecare compresiune tasare argilă comportarea pământurilor macrostructurate macroporice studiul procesului de cedare plastică a terenurilor de fundare proprietățile fizico-mecanice ale betonului colectare reacțiuni granulozitate Anul 3 - Mașini de construcții sistem cu un singur grad de libertate mai multe grade de libertate acțiuni dinamice presiuni hidrodinamice structuri rigide metoda interpretării numerice directe neliniar baraj risc identificare consecinţe evaluare serii regresie liniară piață structuri din zidărie grinzi cu zăbrele şubler micrometru mod de lucru măsurarea dimensiunilor măsurarea abaterilor măsurarea parametrilor structuri metalice lucrări de construcţii instalaţii de încărcare-descărcare construcţii-montaj performanţele autotractoarelor manipularea materialelor clasificarea măsurătorilor măsurători directe ponderate calculul preciziilor tratarea matriceală eroarea medie pătratică compensarea rețelelor aplicarea metodei Kruger testul lui Kolmogorov astronomie sistem solar astrofizică prisme finite în calcul picheţi în curbă statica corp elastic tensor metodă variaţională întindere compresiune încovoiere bare drepte matematică marketingul ingineresc de produd industrial management extren relaţia preţ-calitate legi clasice calculul gradului efectiv de maturizare al betonului comportare elastică reacții chimice polarizarea moleculelor entropia energia de ionizare teorie economică structuri etajate în cadre din beton armat șiruri și serii derivarea serii Taylor limite și continuitate derivate parțiale formula lui Taylor funcții implicite determinarea coordonatelor compensarea ortofotoredresarea aparate de exploatare sisteme pantograf aparate de stereorestituție rezistență la solicitări program de calcul energie hidraulică energia apei mașini hidraulice circular drept evenimente multimedia tehnologie mecanică în general procese scule mașini aparate sisteme de substanțe reciclarea straturilor rutiere degradate materiale de construcție schimbătoare de căldură abur+apă gaz calcul termic cazane bilanţ termic pierderi procese de ardere cinetica arderii flacăra laminară difuzivă norului de picături combustibil greu prelucrarea statistică a măsurătorilor reparații de frecvențe momentele unei variabile aleatoare compensarea măsurătorilor directe schema Gauss-Doolitle matricea inversă compensarea măsurătorilor indirecte măsurători corelate rețele libere indici granulometrici curbă grabnulometrică diagramă ternară curbă sucţiune nfiltraţie compresiune spectru hidrodinamic rambleu mecanica gazelor aeromecanică fizica plasmei elemente de teoria probabilităților teren de fundare debit maxim afluent prognoză regim hidrologic calcul hidraulic lac acumulare nivel iniţial variabil aleatoriu date hidrologice principiu evaluare probabilistică siguranţă evacuator matematică măsurarea deplasărilor materializarea reperelor punctele teodolite eroarea de centrare determinarea deplasărilor măsurarea tasărilor deformații liniare calculul coeficienților teoria arhitecturii în evoluție sisteme de ecuații neliniare metoda secțiunilor calculul moment încovoietor-forță axială cinematica mecanismelor vibrații plăci circulare echilibru dinamic seism hidrodinamică stări de eforturi industria ghipsului varului și cimentului beton rețeaua stradală tipuri de erori erorile funcțiilor trigonometrice condiționarea matricelor rezolvarea sistemelor mari ecuații neliniare funcții de interpolare vibraţii calibrare etalonare traductoare electrorezistive wattmetre instrumente virtuale urbanism european modernism oraş contemporan tipuri de locuire analiza dispersiei conducere și administrare în exploatare organizare comercială marketing criteriu condensare Cauchy D'Alembert teoremă punct fix formulă Taylor Schwarz Abel rază convergenţă geodezie topografie fotogrammetrie cartografie drum modelare stare de eforturi dimensionare calcul neliniar mecanism de cedare elemente structurale descrierea programului de calcul macrostrip dotările zonei de locuit metoda stărilor limită centrul forțelor paralele metode simplificate ferestre și uși dezvoltarea resurselor umane dezvoltare durabilă operatori și ecuații scheme cu pași multipli metoda elementelor finite metode numerice metoda lui Jacobi literatură știința literaturii calculul de stabilitate reactivi de coagulare efecte energetice ecuaţii diferenţiale fizică statică mişcare browniană gaz ideal transport gaze aerosol termodinamică teoria nucleaţiei dinamică control numărul lui Kundsen legea Stokes teoria lui Fuchs studiul mișcării punctului material analiză disciplinară şi interdisciplinară motricitate forme de organizare conlucrarea dintre beton și armătura de oțel pilot materiale de construcție din sticlă materiale granulare generator de vibraţii montat lateral coaxial parametrii constructivi funcţionali tehnologici pavaje ornamentale reprezentarea dreptei punctului planului intersecţii de plane metoda eforturilor matrice flexibilă grinzi zăbrele metoda deplasărilor calcul automat sticlă curba limită de interacțiune curentă acoperiș forță axială virus bacterie fungi algă protozor microorganism umiditate temperatură pH legislaţie doză intoxicare mediu importanța modelării fizice și matematice forme biliniare și pătratice caracteristici ale proceselor de adaptare rosturi provizorii detensionare tronsoane sudate prinderi tratarea evacuarea utilizarea apelor reziduale apă mare lacuri râuri ape subterane ghețari baraje beton contraforți arcuite piatra naturală de construcții statica punctului material teorii de rezistență modernă conice gaze lichefiate GPL inel KEYSTONE sonda Lambda supapă EGR sistem EVAP metoda geometrică de compunere a forțelor chimie tehnologii de execuție a fundațiilor rutiere prag aval metodă Melville deversor bazin disipator oțel compoziție îmbinare ruperi bare solicitate grinzi cu zăbrele stâlpi buncăre rezervoare coeficienți flambaj calcul vectrorial planul şi dreapta în spaţiu spaţii vectoriale ecluidene aplicaţii liniare rangul unei matrice operatori liniari compactare educație învățământ instruire timp liber formulări matriceale ale ecuațiilor de câmp sisteme termomecanice analiza erorilor cinematica solidului rigid ecotehnică torsiune structura substanțelor legătura metalică rețele ionice energia internă fenomene de suprafață reacții chimice electrochimie chimia combustibililor lubrefianți proces economic prelucrare mecanică și așchiere prelucrare abrazivă ciocane și prese elemente de geoecologie sisteme de operare limbajul Pascal problema Dirichlet hardware efectul dinamic al cutremurelor asupra construcțiilor alunecări de teren Anul 2 - Metode numerice sistem de învățământ calcule structurale structuri beton metode calcul plăci planșee grinzi cadre beton dimendionare înmagazinare lichide armare protectie depoluare depozitare deseuri etansare teorema lui Euler triedul lui Frenet formulele lui Frenet complemente de calcul vectorial planul și dreapta în spațiu conice și cuadrice curbe suprafețe statică cinematică dinamică centre de greutate momente de inerție betoane de ciment cu densitate normală măsuri de protecție a construcțiilor și clădirilor mecanica fluidelor termodinamica teoria relativității restrânse materiale metalice pile electrochimice coroziunea aliaje prelucrarea tratament termic alimentare apă captare baraj staţie pompare reţea distribiţie decantor filtru canalizare meteoric epurare uzat consumator stabilirea calitativă a materialelor componente stabilirea alcătuirii suprastructurii căii etapele parcurse și caracterizarea lor formularea metodei elementului finit construcții și părți ale construcțiilor după materialul folosit metode de utilizare eficientă asamblări şi ajustaje ajustajul cu joc strângere intermediar sisteme SAzU şi SAbU abateri edilitar principiu fundamental tapete stare de echilibru limită spații vectoriale metoda fâşiilor finite teorema celor 3 forțe dificultăți fundații grinzi cu console și articulații strategie master 1 - geotehnica mediului înconjurător I comportarea betonului calcul dinamic calcul de ordinul II vibrații libere vibrații forțate metoda holzer metoda stodola mecanica fluidelor mecanica lichidelor hidromecanică Tramvaie instalaţii confortul termic necesarul de căldură pentru încălzire instalaţii de ventilare mecanică instalaţii de climatizare instalaţii sanitare din clădiri recensământ căi circulaţie intersecţii stradale diagnoză terapie prognoză semaforizare valori de trafic determinare trafic matrice proiect investiţie tipologie eficienţă economică prag rentabilitate cash-flow recuperare investiţiei tehnologie de mediu trafic bare comprimate calcul de stabilitate ecuaţii de stabilitate metoda incrementală matricea de rigiditate metoda Quasi-Netwon materiale din piatră naturală structura și proprietățile substanțelor dualitatea undă-corpuscul termodinamica chimică echilibrul chimic stări de agregare soluții fenomene capilare aderenţă material construcție mărimi unităţi măsurare elemente circuit vibraţiilor presiunilor debitelor nivelurilor excavaţie anglicisme în limba română contemporană și alte limbi europene obiective metodologie tipuri interferențe lexicale engleze în româna jurnalistică foi de pichetaj master 2 - urmărirea și reabilitarea construcțiilor hidrotehnice expandarea argilei betoane cu granulit izolaţii termice izolaţii fonice betoane turnate monolit erori mineralogie proiectare structură diafragme proprietăți durabilitate celule geogrile rigiditate elastică parametrii de amortizare inerţie de rotaţie structuri neelastice oscilaţii orizontale analiza situației actuale metode de estimare fundaţii Construcția căilor rutiere prelucrare mecanică și așchiere importanța arhitecturii schimbătoare de căldură regim termic staţionar bilanţuri termice globale captatoare solare staţii termice vaporizatoare condensatoare randament master 1 - ingineria apelor subterane adezivitate politica externă uniunea economică și monetară securitate legislație dezvoltare Receptoare aparate de comutaţie calcul alimentare energie electrică fiabilitatea,bilanţ Anul 1 - Informatică aplicată transformatorul maşini asincrone sincronă curent continuu acţionări biologie limite fizica statica mişcare browniană gaz ideal transport de gaze aerosol termodinamică teoria nucleaţiei dinamică control numărul lui Kundsen legea lui Stokes teoria lui Fuchs Anul 1 - Desen tehnic calculul tablierelor de poduri pe grinzi metoda eforturilor grinzi continue grinzi cu zăbrele metoda deplasărilor teorema reciprocității metoda eforturilor grinzi continue metoda deplasărilor noduri deplasabile construcție structurală statică grafică și analitică utilizată pentru investigarea și calculul structurilor forţa axială rezolvarea sistemelor de ecuații liniare algebrice de mari dimensiuni procese aleatoare cerere sistem termodinamic căldură entalpie lucru mecanic ciclul Carnot termogazodinamica compresoare motoare cu ardere internă motoare cu ardere externă instalaţie de ardere agregate de burare mecanisme de nivelare ripare ciocan de burat maşină găurit traverse tăiat şină șiruri serii numere reale criteriul lui Leibniz integrale derivate Anul 2 - Teoria mecanismelor vibrații mecanice acustică relații constitutive specifice master 2 - metode moderne în hidroameliorații energia de ionizare starea gazoasă proprietăți ale soluțiilor lichide pavaje de piatră la străzi protecție mediu baraje lucrări legate de construcția centralelor hidraulice de energie serii Fourier transformări liniare agregate minerale Mecanica solului profil longitudinal tipuri de materiale tipuri de roci lianţi minerali betoane uşoare betoane speciale betoane cu lianți minerali traversă material mărunt de cale prindere prisma căii joantă de cale ferată curbă progresivă stabilitate uzină hidroelectric microhidrocentrală turbină hidraulic centrală mareo-motric umiditate probleme practice cupluri de forțe construcţii de maşini teoria Coulomb funcții grinzi drepte variabile risc seismic mecanică fină evenimente independente mecanica ruperii elasto-plastice rentabilitate reducerea sistemelor de forțe oarecare scheme amenajare gospodărire apă calitate combatere inundații limba italiană cuvinte uzuale gramatică exerciții Construcții hidrotehnice master 2- geosintetice perete structură sisteme automate funcții clasificare traductoare comparatoare amplificatoare surse alimantare procese termice nestaționare specifice higrotermicii clădirilor spaţiul tensiunilor Haigh-Westergard cercurile lui Mohr legea lui Hooke principilul lui Barré De Saint-Venant ecuaţiile lui Lamé ecuaţiile lui Beltrami-Mitchell metoda Boussinesq ecuaţia Lévy serii Fourier metoda diferenţelor finite demolarea structurilor rutiere la străzi degradate derivarea numerică beton aliniamente evolvente parabole ripări metoda diagramei unghi în abatere energie hidrostatică pompe volumice medii hidraulice motoare volumice pompe motoare cu angrenaje geodezie topografie fotogrammetrie cartografie concept elementele profilului longitudinal întreprindere permeabilitate master 1 - hidraulică (complemente I) noțiuni de chimie tabliere de poduri vibrații mecanice circular galerie susținere deformație scutul ipoteza agregate pentru mortare și betoane proprietățile oțelului beton comportări inelastice ductibilitate solicitări ciclice plăci plane plăci armate grinzi dimensionare curbe grafice cotarea în desenul industrial reprezentarea lagărelor cotarea transmisiilor angrenaje Lucrări terasiere construcție structurală statică grafică și analitică utilizată pentru investigarea și calculul structurilor eficienţă mecanisme simple componente masini cilindru hidraulic cuplă cinematică teorema proiecțiilor vitezelor legislaţie acvifer curgere nepermanentă bilanţ captare protecţie sanitară drenare inundaţie poluare simulare numerică construcţii susținere excavatoare buldozere autoscrepere încărcătoare drăgi refulante autogredere sisteme mecanice toleranţe semifabricate sisteme CAD comenzi LIMITS UNITS STATUS lucrări în lemn dulgherie tâmplărie oțel compoziție chimică metode ce calcul îmbinări sudură bare flambaj grinzi cu secțiune plină rezemări poliedre regulate suprafețe cilindro conice proiecția cotată reprezentarea axonometrică a volumelor betonul precomprimat calcul grindă cale de rulare dren desen tehnic metoda elementului finit vectori dreapta plan in spaţiu curbe plane cuadrice spaţii vectoriale deplasările și deformațiile construcțiilor regimuri tranzitorii solicitări dinamice modele dinamice regulatoare de putere consolidare seismic sistem structură-teren teorie similitudine modelare traseu moment încovoietor oţel moale sisteme de calcul tensorial cinematica punctului metoda antretoazei daplasări tabliere continue macrofâșie finită calcul Macrostrip metodologie de calcul lianți hidraulici macrozonare Anul 3 - Sisteme tehnologice de fabricație Anul 2 - Geodezie fizică sistem ecuație diferențială ordin I n probleme Cauchy ecuaţie Bernoulli metodă Euler fenomen oscilatoriu sistem ecuaţie studiu finanțare Anul 2 - Prelucrarea automată a datelor geodezice întreținerea și repararea îmbrăcăminților asfaltice hidratare umflare filtrare bentonită compozit geosintetic permeabilitate durabilitate etanşare calitate metodologie de calcul calcul clasificarea geologică starea limită ultimă la încovoiere fără forță axială roci magmatice eruptive metamorfice sedimentare diageneză pământuri coezive necoezive umiditate saturație lucrări hidrotehnice în general Anul 4 - Geodezie fizică centrală portabilă Almemo 2690-8 staţia meteorologică A.N.M. materiale de protecție și finisaj vulnerabilitate evolutivă coroziunea metalelor și mijloace de protecție compresiune excentrică proces de relansare calculul structurilor la cutremur numere pozitive materiale de izolație teoria de rezistență teoria lui Mohr criteriul de curgere analiza tridimensională beton fisurat medii elasto-plastice algoritme metode de rezolvare construcții și părți ale construcțiilor după material și metoda de construcție realizarea modelului numeric master 2 - procedee speciale de tratare a apei personalitate teren fundare procedee consolidare risc injectare remediere defecțiuni calculul secțiunilor de beton armat fizică în general construcţii hidrotehnice soluționarea problemei Anul 2 - Traducere specializată tehnico-științifică transport rutier electrotehnică fisură șine traverse suprastructura cale in aliniament aparate de cale statii cale fără joante ciclul Carnot entropie turaţie reglaj ungi de avans dinamiă cinematică sistem de ungere răcire aprindere echilibrarea forţelor concurență îmbrăcăminţi bituminoase rutiere sistem rutier exploatare întreținere trafic degradare covoare asfaltice reciclare reutilizare carosabil fisură aderență analiză matematică algebră geometrie analitică geometrie diferențială Anul 4 - Astronomie geodezică mecanica fluidelor în general mecanica lichidelor hidromecanică Anul 1 - Chimie planul dreapta poliedre punctul intersecții de corpuri histogramă perfoare penetrare ipoteza lui Heim Terzaghi Kommerell Engesser Jaky determinarea răspunsului seismic al structurilor infrastructuri pile reacțiuni forța de frânare stare limită treptele fundației talpa șiruri serii numerice funcții integrale aplicații portprograme cititor bandă caractere CN limbaj LIPCON si APT sisteme CAM libertate economică materiale de construcții din polimeri autorizare construcții proiectare structurală evaluare solicitări seismice pereți structurali hale acoperișuri alcătuire clădiri sisteme de forțe concurente structuri din beton armat ecuaţie diferenţială Laplace-Poisson polinom legendar sferoid Bruns teoremă Clairaut figură listă structură pamânt deviație verticală natura studiul și conservarea naturii protecția naturii și a animalelor sălbatice hazard fond arhitectural calamitate naturală PUZ metodă verosimilitate maxime vulnerabilitate risc seismic proiectare consolidare evoluția degradării drumurilor și cauzele lor structuri static determinate metode iterative pentru rezolvarea ecuațiilor neliniare învățare calcul stabilitate ecuaţie metodă incrementală matrice rigiditate Quasi-Netwon program calcul geometric-neliniar structuri cu deplasări mari calcul ordinul II neliniaritate memoriul tehnic noțiuni de bază în cinematică structura și proprietățile substanțelor valori proprii calcul solicitări structura substanțelor electrochimie reacții chimice lubrefianți profit consolidarea intervale de încredere Anul 1 - Toleranțe și control dimensional statica solidului rigid calculul elementelor curselor căldură transmiterea căldurii conductibilitate convecţie radiaţie schimbătoare de căldură teorie grinzi tronsonate reparare consolidare torsiune suprastructură încovoiere secțiuni casetate transferul de căldură unidirecțional ecuațiile teoriei elasticității criterii de rezistenţă engleza contemporană fonetică fonologie ortografie punctuaţie poduri dalate metoda fâșiilor suprafețe de influență dale ulitkii beton precomprimat elemente de calcul variațional drept procedural administrativ constituțional autorități sistem monetar modelarea sisteme de unități proiectarea modelelor vibrații teoria modelelor indirecte grinzi cu zăbrele din țevi mecanică teoretică în general fiabilitatea instalaţiilor electrice calculul eficienţa economică sport master 1 - probabilități și statistică conducere și organizare în industrie comerț și comunicații echilibrul solidului rigid corp elastic liniar proectarea curenţi tari transpunere fixare calculul secţiuni conductoareor fuzibilelor construcția căilor de transport terestru mediu acvatic consolidare știința și tehnologia computerelor prelucrarea datelor dinamica scoarței terestre cutremure de pământ unde seismice mineralogie roci magmatice cute speciale fisurile de forfecare tasarea permeabilitatea geoecologie ecologie termodifuzia unidirecțională a vaporilor de apă rezolvarea problemelor transfer de căldură convecţie regim coaxiale laminar faza condensare elemente de beton precomprimat master 2 - epurare ape uzate industriale tipuri prinderi elastice stări de agregare suprafețe tronson de stradă Anul 1 - Analiză matematică operatori cu vectori memorie operativă plan de situație profil transversal program MATLAB program MATHCAD program SIMULINK ciur monomasic autogreder politologie politic putere statul democraţii proiect momentul unei forțe în raport cu o axă stările de agregare elemente de anvelopă în regim staționar scheme hidraulice transportul apei stări de eforturi conducte circulare canale dimensionare clopot semicircular Funiculare echilibrul relativ și mișcarea relativă măsurare tensiunilor electrice rezistenţă debit tratare instalaţii atmosfera termodinamica aerului condensare meteorologia clima antiseismică mobilier urban sisteme informatice căi de circulaţie intersecţii stradale diagnoza terapie prognoză semaforizare parcaje ecuații cu derivate parțiale proiectarea și consolidarea antiseismică forfecare dispersie studiul stării mecanice a corpurilor rigide faţade fundaţii cofraj planşee şarpantă finisaje teorema Noether calculul sistematizării verticale determinarea acoperirii cu beton a armăturilor Anul 3 - Mașini de construcții pentru fundații și subtraversări Master 2 - Traducere specializată tehnico-științifică elasticitate deformare mecanica solidelor elastice comunicare
Vă rugăm să schimbaţi parola